அ டக்க டவுளே… பி ரசவ த்து க்கு ம ருத் துவ மனை க்கு சென்ற பெண்!! அங்கு நடக்கும் கொ டுமை யை பார்த்து மி ரண் டு போனாள்…!!

Videos சினிமா

இது உண்மையாகவே நடந்த ச ம்ப வம் ம ருத் துவ மனை யில் ஒரு பெண் பிரசவ வலியால் க தறி அழுது கொண்டிருந்தார். அப்போது அந்த பெண்ணுக்கு குழந்தை பிறந்தது ஆன் குழந்தை ஆனால் அந்த குழந்தை இ றந் து விட்டது.

மீண்டும் இன்னொரு குழந்தை பிறந்தது அது பெண் குழந்தை அது உயிருடன் பிறந்தது. அந்த குழந்தை குறை பி ரசவ த்தில் தான் பிறந்தது. அதன் என்ன நடந்தது தெரியுமா..

ஒரு பெண்ணுக்கு இப்படி கூட நடக்குமா மிகப்பெரிய கொ டுமை இது பிறந்த ஒரு குழந்தை இறந்து விட்டது. இன்னொரு குழந்தை கு றையா க உள்ளது அந்த தாய் க தறி அ ழுகி றாள் மேலும் இது முழுசா தெரிந்துக்கொள்ள இந்த வீடியோவை பாருங்க..

இதோ அந்த வீடியோ…