அட, அக்கா தங்கை இருவரையும் கல்யாணம் பண்ண பிரபல முன்னணி நடிகர்!! அடேங்கப்பா இந்த நடிகரா இப்படி பண்ணார்.. புகைப்படத்தினை பார்த்து ஷா க் கான ரசிகர்கள் ..!!!

சினிமா

நடிகர் கா ர்த் திக் செப்டம்பர் 13, 1960 பிறந்தார் இவர் த மிழ் த் திரை ப்பட நடிகர் ஆவார். இவர் நடிகர் மு த்துரா மனின் ம கனு ம் ஆவார். 2006 ஆம் ஆண்டு அனை த்தி ந்திய ஃபார்வார்ட் பிளாக் க ட்சியி ன் தமி ழகத் தலை வராகப் பொ றுப்பே ற்று அ ரசி யல் வா ழ்விலு ம் நுழைந்த இவர் தற்போது அகில இ ந்தி ய நா டாளு ம் ம க்க ள் கட்சி என்ற க ட்சியை த் து வங்கியு ள்ளார். இவர் நான்கு முறை பிலிம்பேர் விருதையும், நான்கு முறை த மிழ க அ ரசி ன் சிற ந்த ந டிகரு க்கான வி ருதை பெற்றார்.

அதன்பிறகு க லைமாம ணி விருது உட்பட பல வி ருதுக ளை த ன்னு டைய சிறந்த நடி ப்பி ற்காக பெ ற்று ள்ளார். த மிழ் சி னி மாவில் ஒரு சில ந டிக ர்கள் நடித்த பட ங்க ள் நன்றா ஓடி வெ ற்றி க ண்டு ள்ளது. அது அவ ர்களி ன் நடிப்பின் தி றமை யாலு ம் கோடா இரு க்க லாம். ஒரு சிலரின் நடி ப்பி ற்காக ம ட்டு ம் பட த்தி ற்கு செ ல்லு ம் நப ர்கள் பல பே ர் உ ள்ள னர்.

அப்படி த ன்னு டைய நகை ச்சு வை நடி ப்பா ல் ந ம்ம ளை க வர்ந் தவர் தான் நவரச நாயகன் கார் த்தி அவ ர்கள். அலைகள் ஓ ய்வதி ல்லை திரை ப்ப டம் மூ லமா க அ றிமு கமான நடிகர் கார்த்திக் இவர் த மி ழ் ம ட்டுமி ன்றி, தெலுங்கு மொ ழித் திரை ப்பட ங்களி லும் நடி த்து ள்ளார். பின்னர் கிழக்கு வாசல், கோபுர வாசலிலே, அமரன், மேட்டுக்குடி,

உ ள்ள த்தை அள்ளி த்தா, பிஸ்தா, பூவரசன் போன்ற ஏ ராளமா ன திரை ப்பட ங்களி ல் நடி த்தார். தற்போது கார் த்திக் குண ச்சி த்திர மற்றும் வி ல் ல ன் வேட ங்களி ல் நடித்து வருகி றார். நவரச நாயகன் என ரசிக ர்களா ல் அ ன்போ டு அழை க்க ப்படு ம் கார்த்திக் 1988ம் ஆண்டு நடிகை ரா கினி யை தி ரு மண ம் செய்து கொ ண்டார்.

இந்த தம் பதி க்கு பிறந்த கு ழந் தை தான் கவுதம் கார் த்திக் மற்றும் கயன் கார்த்திக் என்ற இ ரண் டு ம கன் கள் பிற ந்த னர். இதன் பின்னர் ம னை வி ரா கினி யின் ச கோதரியா ன ரதியை 1992ஆம் ஆண்டு கார் த்திக் இ ரண் டாம் தி ரும ண ம் செய்து கொ ண் டார். கார்த்திக் – ரதி என்ற தம் பதிக்கு முதல் கு ழந் தயா க திரன் என்ற ம க ன் பிற உள் ளார்…