அட கனா காணும் கால ங்கள் சீரியலில் நடித்த நடி கையா இவங்க .? இவங்களுக்கு திருமணம் முடிந்ததா !! அட மாப்பிளை இவரா என்று ஷா க்கான ரசிகர்கள் ..!!

சினிமா

அட கனா காணும் கால ங்கள் சீரியலில் நடித்த நடி கையா இவங்க .? இவங்களுக்கு திருமணம் முடிந்ததா !! அட மாப்பிளை இவரா என்று ஷா க்கான ரசிகர்கள் ..!!

பிரபல தொலைக்காட்சியான விஜய் டிவி இன்று வரை பு திய பு திய நிகழ்ச்சி தொடர்களை அ றிமுகம் செய்து கொண்டே வருகிறது . இதில் புது பு து முகங்களும் திற மை யாள ர்க ளும் தங் களை வெளிப்படுத்தி வ ருகின்ற னர். இப்படி விஜய் தொலைக்காட்சியில் இருந்து பல முகங்க ளை நாம் பார்த் து இருப்போம். மேலும் 90களில் பி றந்தவர் களுக்கு இந்த தொடர் மி கவும் பிடித்தது என்பது குறி ப்பிடத் தக்கது.அதில் பள்ளி செல்லும் சி றுவர் களை டா ர்கெட் செய்து ஒ ளிபரப்ப ப்பட்ட இந்த தொடர். மேலும் இந்த நி கழ்ச்சி யின் மூ லமாக டாப் ரே ட்டிங் கில் இருந்தது.

இந்தத் தொடரில் நடித்த பல்வேறு நடிகர் நடி கைகள் தற்போது வெ ள்ளித்தி ரையி லும் கலக்கிக் கொண்டு வரு கின்றா ர்கள்.மேலும் இந்தத் தொடரில் நடித்த வர்களை வைத்து ப ட்டா ளம் என்ற ஒரு திரை ப்படம் எடுக்கப்பட்டு நல்ல ஒரு வரவேற்பு பெற்றது. அந்தப் படமும் ரசிகர்கள் மத் தியி ல் நல்ல வரவே ற்பை பெற்றது. அந்த தொடரில் சங்கவி என்ற க தாபாத்திர தில் நடித்த மோனிஷா.அதன்பிறகு சினிமாவில் நடிக்கும் வாய்ப்பு கிடை த்தது. மேலும் மோனிஷா இர்பான் இருவரும் இ ணைந் து ஜோடி என்ற நி கழ்ச் சியில் கூட பங் கேற்றுள் ளார்.

அதன்பிறகு இவர் நடிப்பதை நி றுத்திவி ட்டு படிப்பில் க வனம் செ லுத்தி வந்தார். தற்போது இவர் பல் மரு த்துவ ராக இருந்து வருகிறார்.மேலும் இவர் அர்ஜுன் என்பவரே தி ரும ணம் செய்து கொண்டு செட் டிலாகிவி ட்டார். இவர் ச மீபத் தில் இவரது லேட்டஸ்ட் புகைப் படங்களை வெளி யாகியு ள்ளது. அதனை பார்த்து அ திர்ச் சியில் ஆழ் ந்த ரசிக ர்கள். அட கனா காணும் காலங்கள் தொடரில் நடித்த மோனிகாவா என்று வியப்புடன் பார்த்து வரும் ரசிகர்கள். இதோ அந்த புகைப்படம் நீங்களும் பாருங்கள்..