அட காதல் பட நடிகை சந்தியாவுக்கு இப்படி ஒரு கணவரா.? இப்பொழுது எப்படி உள்ளார் என்று தெரியுமா.? ரசிகர்களுக்கு பே ர திர்ச்சி கொடுத்துள்ளார்..!! இதோ ..!!

சினிமா

அட காதல் பட நடிகை சந்தியாவுக்கு இப்படி ஒரு கணவரா.? இப்பொழுது எப்படி உள்ளார் என்று தெரியுமா.? ரசிகர்களுக்கு பே ர திர்ச்சி கொடுத்துள்ளார்..!! இதோ ..!!

த மி ழ் சி னிமாவி ன் வெளி யான திரை ப்பட ம் தான் கா த ல். அந்த நடிகை சந்தியா கா த ல் திரை ப்பட ம் மூ லம் த மி ழ் சி னிமா வில் அ றிமுகமா னவர். அந்த பட த்திலிரு ந்து இவரை அனைவ ரும் கா த ல் சந்தியா என அழை க்க தொ டங்கி னர். அந்த அள விற்கு இவரது க தாபாத் திரம் அந்த திரை ப்பட த்தில் பேச ப்ப ட்டது.

அதனை தொடர்ந்து கா த ல் திரை ப்பட த்தை தொ டர்ந்து ஒருசில ப டங்க ளில் நடித்தார் கா த ல் சந்தியா. குறி ப்பா க டி ஷ்யூம், வ ல்லவ ன், கூடல்நகர், கண்ணா மூ ச்சி ஏனடா என 10க்கும் மேற்பட்ட தி ரைப்பட ங்களில் நடி த்து ள்ளார். ஆனால் படங்கள் சரியாக ஓ டா ததா ல் வாய் ப்புக ள் கு றைய தொ டங்கி யது.

மேலும் கா த ல் சந் தியா சென் னையி ல் ஐடி க ம்பெ னியை நட த்தி வரும் வெ ங்கட் சந்தி ரசே கர் எ ன்பவ ரை தி ரும ணம் செய்து கொண் டார். அதன் பின் குடு ம்ப வா ழ்க்கை யில் செ ட்டிலாகிவி ட்டார்.எழும் தி ருமண த்தி ன் போது ச ந்தியாவி ற்கு 27 வ யது ம் இவ ருடை ய கண வரு க்கு 41 வயதும் இருந்தது.இதோ அவரின் புகைபடம்…