அட புகைப்படத்தில் இருக்கும் இந்த சிறுவர் யாரென்று தெரிகிறதா.?அடேங்கப்பா இவர் பிரபல நடிகரா.? இதோ புகைப்படத்தை பார்த்து அதிர்ச்சியான ரசிகர்கள்..!!

சினிமா

அட புகைப்படத்தில் இருக்கும் இந்த சிறுவர் யாரென்று தெரிகிறதா.?அடேங்கப்பா இவர் பிரபல நடிகரா.? இதோ புகைப்படத்தை பார்த்து அதிர்ச்சியான ரசிகர்கள்..!!

இந்த காலக ட்டங்க ளில் ஏரா ளமான இ ளம் நடிக ர்கள் உ ருவாகி வ ருகின் றார்கள். அவ ர்கள் ஒரு சில திரை ப்பட ங்களில் நடி த்து ம க்கள் ம த்தியில் பி ரபலம டைந்து வி டுகி ன்றார்கள். மேலும், சி னிமாவில் நேர டியாக வரமு டியவி ல்லை என் றாலும் சின் னத்திரை அ ல்லது டிவி நிக ழ்ச்சி யில் மூ லம் ரசிக ர்களை க வர் ந்தது அதன் பிறகு சி னிமாவில் கள ம் இற ங்கியவ ர்கள் ஏரா ளமாக உ ண்டு.

அந்த வ கையில் த மிழ் சி னிமா உ லகில் பெ ண்க ளின் க னவு நா யகனாக தி கழ் ந்து வ ருபவ ர்தான் நடிகர் ஹரீ ஷ் க ல்யா ண் எ ன்பவர். இவர் த மிழ், தெலு ங்கு போ ன்ற மொழி திரை ப்பட ங்களிலு ம் நடி த்து வ ருகிறார் எ ன்பது குறி ப்பிட த்தக்கது. பிரபல தயாரி ப்பாளர் க ல்யா ண் அவ ர்களின் மக னாவா ர்.இத னை தொடர் ந்து 2010 ஆம் ஆண்டு இய க்குநர் சாமி எ ன்பவர் இய க்க த்தில் வெ ளிவ ந்த சி ந்து ச மவெளி என்ற திரை ப்பட த்தின் மூ லம் தான் த மிழ் சி னிமா திரை யுலகில் அ றிமு கம் ஆ னார் நடிகர் ஹரீ ஷ் க ல்யா ண் எ ன்பவர். அந்த வ கையில் வி ல்ல ம்பு, பொ றியாளன், ஜெர்சி, தாராள பிரபு, ஓமன பெ ண்ணே,

இ ஸ்பேட் ரா ஜாவும் இத ய ரா ணியும், பியார் பி ரேமா காத ல், தனு சு ராசி நேய ர்களே போ ன்ற ஏரா ளமான திரை ப்பட ங்களில் நடி த்துள் ளார் என்பது குறி ப்பிடத்த க்கது. இத னை தொடர் ந்து 2004 ஆம் ஆ ண்டு வெ ளிவ ந்த வி ல்லம் பு என்ற திரை ப்பட த்தில் தனது சிற ப்பான நடி ப்பை வெளி க்காட் டி ம க்கள் ம த்தியில்

பி ரபல நடிக ராக வ லம் வ ந்தார் நடிகர் ஹரீ ஷ் க ல்யா ண். அந்த வ கையில் 2021ஆம் ஆ ண்டு இய க்குனர் கார் த்திக் ச ந்தர் இய க்கத் தில் வெ ளிவந்த ஓம ன பெ ண்ணே என்ற திரை ப்பட ம் ம க்கள் ம த்தியில் மிகு ந்த வரவே ற்பை பெ ற்றுள் ளது. நடிகர் ஹரீஷ் கல்யாண் இன் சி றப்பா ன நடி ப்பை இரு க்கும் அ ழகான தோ ற்றத்தி ற்கும்

தன க்கென தனி ரசி கர் பட் டாளத் தையே வை த்துள் ளார். இது மட் டும் இல் லாமல் பிரபல விஜ ய் தொலை க்காட் சியில் ஒளிப ரப்பா ன பிக் பாஸ்சி ல் போட் டியா ளராக கல ந்து கொ ண்டார் எ ன்பது குறி ப்பிடத்த க்கது. இந்த நி லையில் நடிகர் ஹரீஷ் கல் யாண் தனது சி றுவய து புகை ப்பட த்தை தனது ச மூக வலைத ளத்தி ல் வெளி யிட்டு ரசி கர் மத் தியி ல் வைர லாகி வருகி றார்…