அட, ராம் படத்தில் நடித்த நடிகையா இவங்க .? இப்போ எப்படி உள்ளார் என்று தெரியுமா.? வெளியான புகைப்படத்தினை பார்த்து வா யைப்பி ளந்த ரசிகர்கள் ..!!!

சினிமா

த மி ழ் சி னி மாவி ல் ம ட்டு மல் ல பி ற மொ ழி சி னி மா து றை களி லும் பு து மு க நடி கை களின் அ திகப் படியா ன வ ரத் தி னால் ப ல மு ன்ன ணி ந டிகை களு க்கு கூ ட த ற் போது ப ட வா ய்ப் பு இ ல்லா மல் போ ய் வி டுகி றது. மேலும் அ ந்த கால கட் டத் தில் ந டிகை கள் ப டத் தில் ந டித் தால் ம ட் டுமே ம க்க ள் ம த்தி யி ல் வ ர வேற் பை பெ ற மு டியு ம் அ னா ல் த ற்போ து ப ல ந டிகை கள் ர சிக ர்கள் ப ட்டா ளத் தை சே ர்க் க கா ரண மா க இ ருந் து வ ருகிற து. இந்த ச மு க வ லை த்தள ங்க ள்.

இ ந்த வலை த்த ளங் கள் மூ லம் ர சிக ர்க ள் ம த்தியி ல் எளி தாக வ ரவே ற்பை பெ ற்று பி றகு ப டிப டியா க ப டங் களி ல் நடி த்து வி டுகி றார் கள். அந்த வகை யில் பல நடிகை கள் தற் போது சி னிமா துறை யில் ஜொ லித் துக்கொண் டு இ ருப்ப தை நா ம் க ண்டுள்ளோ ம்.

அந்த வ கையில் ப ல மு ன்னணி நடி கைக ள் படங்க ளின் வா ய்ப் பு இல்லா ம ல் த ற்போது எ ன்ன செ ய்து வருகிறா ர்கள் என ந மக்கு தெரி ய வா ய்ப் பு இ ல்லை. அந் த வ கையில் த மிழ் சினி மாவில் 2002 ஆம் ஆண்டு அக் சன் கி ங் அர் ஜுன் அவ ர்க ள் ந டித் து வெ ளி யான ப டம் ஏ ழுமலை அதி ல் அ றிமுக மாகி தமி ழ் சி னிமா ர சிக ர்களை கவ ர் ந் தவர் நடிகை கஜாலா.

இவ ர் அ ந்த பட த்திற் கு பிற கு த மி ழ் சி னிமாவி ல் வ ரிசையா க ப ல வெ ற்றி ப டங்க ளில் ந டித்து ள்ளா ர். இவ ர் ந டித் த படங் களா ன எ ம் ம கன் ரா ம் நீ வேணு ம்டா செல் லம் எ ன பல பட ங்க ளில் நடித் துள் ளார் .இ வர் த மிழ் சி னிமா வில் மட் டுமல் லாமல் தெ லு ங் கு ம ற்று ம் மலை யாள சினிமா துறை யில் ப ல வெ ற்றி பட ங்களி ல் ந டித்து ள்ளார்.

அண்மை யில் ந டிகை கஜாலா அவ ர்களி ன் ச மீபத்தி ய புகைப் பட ங்க ளை க ண்ட ர சிக ர்கள் அ தற் கு லை குக ளை கு வி த்து வருகி றார் கள். மேலு ம் அ வரது புகைப் பட த்தை பா ர்த்த இணை ய வா சி கள் வாய டை த் து போ யுள் ள ர் கள்.அ ந்த வை ர லா கு ம் பு கை ப்பட ம் உள்ளே.