அன்பு காட்டி,ஆசை காட்டி மோ சம் செய்த நடிகர் சரத்பாபு..!! என்னை ஏமா ற்றி என் சொத் துக்களை அப கரித் து விட்டார்.?

Tamil News

சரத் பாபு என்பவர் ஒரு சிறந்த இ ந்திய திரைப்பட நடிகர் ஆவார். இ வரு க்கென் றே ஒரு ரசிகர்கள் இருந்து வருகின் றார்கள். இவர் த மிழ் மொழி மட் டுமல் லாமல் தெலு ங்கு, க ன்னடம், மலை யாளம் ம ற்றும் இ ந்தி மொழிக ளில் பல திரை ப்பட  ங்களை ந டித்து உ ள்ளா ர். கிட்ட த்தட்ட 200க்கும் மேற்பட்ட திரை ப்ப டங்க ளில் ந டித்துள்ளா ர்.அன்பு காட்டி,ஆசை காட்டி மோ சம் செய்த நடிகர் சரத்பாபு..!! என்னை ஏமா ற்றி என் சொத் துக்களை அப கரித் து விட்டார்.?

அ வற்றில் பெ ரும்பா லானவை து ணை வே டத்தி ல் உ ள் ளனர். அவர் த மிழி ல் 100க்கும் மே ற்பட் ட திரை ப்பட ங்களிலும் , 80 தெலு ங்கிலும், 20 க ன் னடத்தி லும், ஒரு சில மலை யாள மற் றும் இ ந்தி திரைப் ப டங்களிலும் நடித்து ள்ளார். அவர் நடித்த பல திரை ப்பட ங்களை இயக்குனர் கே. பால சந்தர் இய க்கியுள் ளார்.

அவர் பெரு ம்பாலு ம் த மிழி ல் து ணை வேட ங்க ள் நடித்து வ ந்தார். அவர் எப் போதெ ல்லாம் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் உடன் நடிக் க இ ருக்கிறா ரோ. அபோ தெல்லா ம் அவர்க ளின் கூ ட்ட ணி வெ ற்றி பா தையி ல் தான் அமைந்து ள் ளது. அதற்க்கு சி றந்த எ டு த்துகாட்டா க அமை ந்த திரை ப்ப டங்களே மு ள் ளும் மல ரு ம் ,அண் ணாமலை , வேலை க்கா ரன், முத்து, பாபா போன்ற திரை ப்ப டங்கள் ஆகும். இந்த திரை ப்படங்க ள் அ னைத்து ம் ர ஜினிகாந் த் அவர்களின் பெய ரை தூ க்கி வை த்தது. அதனை மிஞ் சியு ம் ந டிகர் சரத் பாபுவிற்கு பெ ரிய பு கழி னை தே டி கொடு த்தது. இதனை தொடர்ந்து தெலு ங்கு திரை ப்பட த்தில் பிரபல நடிகையாக திக ழ்ந் து வந்தவர்தான்

நடிகை ரமாபிரபா என்பவர். இவர்கள் இருவரும் தி ருமண ம் செ ய்து கொ ள்ளா மலேயே சேர் ந்து வா ழ்ந் து வ ந்துள் ளார். அந்த வகையில் செ ன்னை யில் அந்த நடி கைக்கு ஏரா ளமான சொ த்துக ள் இரு ந்துவந்து ள்ளது. அதனை ஏ மாற் றி வி ட்டார் என்று நடிகை ரமாபிரபா நடிகர் சரத்பாபு மீ து பு கா ர் அளி த்துள் ளார்.

அந்த த கவலை கே ட்ட நடிகர் சரத்பாபு த ன்னு டைய வி வசா ய பூ மி யை வி ற் று தான் நடிகை ரமாபிர பாவுக்கு உ மாப தி என்ற தெ ருவி ல் ஒரு சொ ந்த வீ டு க ட்டி கொடு த்துள்ளே ன். அதுமட் டுமல் லாமல் மற்ற வீடு லட்ச க்கண க்கில் செ லவு செ ய்து புது ப்பித் து கொடு த்துள்ளே ன். மேலும், நான் அவருக்கு வா ங்கிக் கொடு த்த வீ ட்டை தான் எடுத் துக்கொ ண்டு என்று அவர் கூறியு ள்ளார்…