ஆடுகளம் படத்தில் நடித்த முன்னணி நடிகரான ஜெயபாலன் தற்போது என்னவானார் என்று தெரியுமா.? இவரது மோ சமா ன நிலையை கண்டு அ திர் ச்சி யான ரசிகர்கள் ..!!!

சினிமா

தமிழ் சினிமாவின் அ தி ர டி இய க்குன ரான வெ ற்றிமா றன் அவ ர்க ளால் எடு க்க ப்பட்ட படம் ஆடுகளம். அந்த படம் நடிகர் தனுஷ் நடி ப்பில் 2011ஆம் ஆ ண் டு வெ ளியா கி ரசிக ர்கள் ம த்தியி ல் பெ ரும் வ ரவே ற்பை பெ ற்றது என சொ ல்ல லாம். தமிழ் சினிமாவில் ஏராலமான நடிகர்கள் சிறு கதா பா த்திர த்தி ல் நடி த்து தான் தற்போது இந்த இட த்து க்கு வந்து உ ள்ளா ர்கள். மேலும் இந்த பட த்தில் வி ல்லனா க நடி த்தவ ர் வி ஐ எஸ் ஜெயபாலன்.

இவர் ஒரு த மிழ் எ ழுத்தா ளர் ஆவார்.மேலும் மட்டுமின்றி அ ரசிய ல் விம ர்சக ர் மற்றும் த மிழ் நடிகர் ஆவார். முத ன்முத லாக இவரை இய க்கு னர் வெ ற்றிமா றன் அவ ர்க ள் தான் ஆடுகளம் பட த்தின் மூ லம் அ றிமுக ப்படு த்தினார். பின்னர் இந்த பட த்தி ற்கு கி ட்டத்த ட்ட 6 தே சிய வி ருதுக ள் கிடை த்த து.

மேலும் நடிகர் ஜெயபாலன் அவர்கள் இல ங் கை யை சே ர் ந்த வர் எ ன்ப து குறி ப்பிடத க்கது.இவர் யா ழ்ப்பா ணம் பல் கலை க்கழகத் தில் படிக்கும் பொழுது 1970ம் ஆண்டு இவர் தன் எழு த் தை தொட ங்கி னார். பின்னர் 1986ம் ஆண்டு தொ குப் பை வெ ளியி ட் டார்.

மேலும் த மிழ் சி னிமாவி ல் இய க்குன ர்கள் பல ருக்கு ம் கு ருவா க இவர் விள ங்குப வர் பாலு ம கேந்திர னால் க ண்டெடு க்கப்ப ட்ட. இவர் வெற்றி இயக்குனர் வெ ற்றிமா றன் மூ லம் சி னிமா உ லகி ல் அ றிமுக ம் செ ய்ய ப்ப ட்டார். பிறகு சி றுவ யதி ல் இரு க்கு ம்போ து நிறை ய வ று மை இரு ந்ததா ல் இவர் த மிழ்நா ட்டி ற்கு வந்தார்.

மேலும் ஆடுகளம் பட த்தி ற்குப் பிறகு நிறைய பு த்தக ங்க ளை அவர் எ ழுதி வெ ளியி ட்டார். அதனைத் தொட ர்ந்து பட வா ய்ப் புகள் க தவை த் தட் ட நிறைய பட ங்க ளில் நடித்த பி லிம்பே ர் வி ரு துகளை வெ ன்று ள்ளார். மேலும் தற்போது ப டவா ய்ப் பு ஏ துமி ன்றி மி கவு ம் மோ சமா ன நி லையி ல் இரு ந்து வரு கி றார்…