இந்த குட்டி பையன் யார் என்று தெரியுமா?? தற்பொழுது தமிழ் சினிமாவில் பிரபல நடிகராகியுள்ளார்.. யாருன்னு பார்த்த நீங்களே அ தி ர்ச்சி ஆகிடுவீங்க ..!!

சினிமா

விஜ ய் தொ லைக்கா ட்சியி ல் நிக ழ் ச்சித் தொ குப்பா ளராக இ ருந்த வரும், த மிழ் த் தி ரை ப்பட நடிகரும் ஆவார். இவர் தி ருச்சி யில் உள்ள ஜெ ஜெ பொறி யியல் க ல் லூரியில் பயின் றார். மிமிக் ரி திற மை மூ ல ம் விஜ ய் டிவி யில் தொ குப்பாள ராக சே ர்ந் தவர். இவர் பசங்க தி ரைப் படத் தின் இயக்குநர் பாண் டிராஜ் இயக்கி, பெப்ரவரி 3, 2012 ஆம் ஆண்டு வெ ளி வந்த தி ரைப் பட மான மெரினாவில் கதா நாயக னா கத் தனது திரை யுல க வா ழ் வைத் துவ ங்கி னா ர் நடிகர் சிவகார்த்திகேயன்.

த ற்போது த மிழ் சினி மாவி ன் முன்ன ணி ந டிகர் களில் ஒரு வராக உ ள்ளா ர். இவரின் தி ரை ப்ப டங்க ளும் ம க்க ளி டை யே பெ ரிய வ ரவே ற்பை பெற்று வ ருகி றது.அந்த வ கை யில் சென்ற வருடம் இவ ர் நடி பில் வெளி யான நம்ம வீட்டு பி ள்ளை திரை ப்பட ம் பெ ரிய அ ளவில் வசூ ல் சா தனை செ ய்தது.

அத னை தொ டர்ந்து வெ ளியா ன ஹீரோ தி ரை ப்பட ம் பெரிய அள வில் எ திர்பா ர்ப் பை ஏ ற்படு த்தி பி ன்ன ர் வசூ லி ல் சொத ப்பிய து.மே லும் இவர் தற் போது ந டித் துள்ள டா க்டர் தி ரை ப்பட மும் லாக்டவுன் முடிந்த வுடன் வெ ளியா கும் எ ன கூற ப்ப டுகி றது.

இ ந்நிலை யில் நடிகர் சிவ கார்த் திகே யனின் டாக்டர் தி ரை ப்ப டம் வரும் 2021ஆம் ஆண் டு கோ டை வி டுமு றைக் கு வெ ளியா கும் என அதி கா ரப் பூ ர்வ மாக வே பட க்கு ழு அ றிவி த்து விட் டன ர். நடிகர் சிவகா ர்த்திகே யனின் பல அ றிய பு கைப் ப டங்க ளை நாம் பா ர்த்தி ருக் கக் கூடு ம்.

இ ந்நி லையி ல் த மி ழ் தி ரை யுல கில் முன் னணி நடி கராக வி ளங் கி வ ரும் ந டிகர் சி வகா ர்த்தி கேய னின் சி று வ யது புகை ப்படம் ஒன்று தற் போது கி டைத் துள் ளது. இதனை பார் த்த ர சி கர்கள் அந்த பு கைப டத் தை மே லும் ச மு க வ லைத ளங் களி ல் ப ரப்பி வ ருகி ன்றா ர் கள்.