இந்த சிறுவன் 4 வயதில் ம ரண ம் அ டைந் தான்… செ த்து செ த்து 3 வார்த்தைகள் தன் அம்மாவிடம் பேசினான்… கண் க லங் க வைக்கும் வீடியோ இதோ…!!

Videos

நம் வாழ்க்கையில் வ ருத்த ப்பட வைக்கிற பல ச ம்ப வங் களை நாம் பார்த்துக்கொண்டு தான் வருகிறோம். அது நம் மனதில் ஆ ழமாக பதிந்து விடுகிறது. அப்போ தான் கடவுள் இருக்கிறார் என்று நமக்கு தெளிவாக தெரியும்.

ஒரு நான்கு வயது பையன் இறந்து போய் திரும்ப உயிரோடு வந்து ”ஐ லவ் யூ அம்மா” என்று சொல்லி விட்டு திரும்ப இ றந் து போன ச ம்பவத்தை கேள்விப்பட்டு இருப்பீர்களா இந்த வீடியோவை பாருங்க உங்களுக்கே புரியும்..

இதோ அந்த வீடியோ…