இந்த செடி தங்கத்தை விட விலை மதிப்பு மி க்க து வி ட்டு வி டாதீ ர்க ள்… இந்த செடி செய்யும் செயலை பார்த்தால் அ சந் து போயிடுவீங்க…!!

health Videos

உலகில் அ திகப் படி யான மூ லிகை ச் செடிகள் உள்ளது. மேலும் அந்த வகையில் சா லை மற்றும் வயல் பகுதிகளில் அதிகமாக வளரும் லன்டனா. இதனை தமிழில் உ ன்னிச் செடி என்று கூறுவோம். அதுமட்டுமின்றி இதற்க்கு அத்தை மருமகள் செடி என்றும் பெயர் உண்டு.

இந்த செடி கிராம பகுதிகளில் பு தர் போல் வளர்ந்து கிடக்கும். வயல் பகுதிகளில் சுற்றி இருக்கும். இதற்கு காரணம் இதில் பூ ச்சி கள் அ ண்டா து . உ ன்னி செடியில் அழகான சின்னச் சின்ன பூக்கள் மலர்ந்திருக்கும் அந்தப் பூக்கள் பல வண்ணங்களில் இருக்கும். உன்னிச் செடியின் நன்மைகள் யாருக்கும் தெரிய வா ய்ப்பி ல்லை. உன்னிச் செடியின் இலை மற்றும் பூக்களில் நம் உடலுக்கு தேவையான சத்துகள் உள்ளது.

அதுமட்டுமின்றி இந்த செடி எல்லா சீசனிலும் வளரக் கூடியவை. உன்னிச் செடியை நுழை வாயிலில் வைப்பதால் கொ சுக் கள் வீட்டுக்குள் வராது. ஏனென்றால் கொ சுக் களு க் கு உன்னிச் செடியின் வாசனை பி டிக் காது. இதனால் கொ சு க்க ள் வீட்டு பக்கம் வராது. இதன் இலையை கா ய வைத்து பொடி செய்து நாட்டு மருந்து கடையில் வைத்திருப்பர். அந்த பொடியை வைத்து நெ ருப் பு வைத்தால் கொ சுக்க ள் வராது.

இதன் இலையை  அ ரைத் து உடலில் உள்ள கா யம், நா ற்ப ட்ட பு ண் போன்ற இடங்களில் ப த்து போ டலா ம். சொ றி, சி ர ங்கு, படை நீ க்க வும் இந்த செடி உதவுகிறது. இதன் பூக்கள் இனிப்பாக உள்ளதால் டீ போட்டு கு டிப் பதா ல் கா ச நோ ய் குணமாகும்.

மேலும் நுரையீரல் பி ரச் சனை களு க்கு ம், நோய் எ திர் ப்பு சக்தியையும் அதிகரிக்கும், உடல் இ ரத் த கொ திப் புக் கு நல்லது. இதன் இலையை அ ரைத் து த டவு வதா ல் மூ ட்டு வலி குணமாகும். மூலிகைச் செடிகளில் மிக முக்கியமாக கருதப்படும் இந்த உன்னிச் செடி உடலுக்கும் மிகவும் நல்லது..