இந்த புகைப்படத்தில் இருக்கும் இந்த குட்டி பொண்ணு யாருனு தெரியுமா.? இன்று இவர் தான் பிரபல நடிகையே இவங்க தான்..!! புகைப்படத்தினை பார்த்து வியப்பான ரசிகர்கள்..!!

சினிமா

சி னிமா வில் ப ல்வே று ந ட்ச த்திர ங்கள் தி ரும ண ம் செ ய்துகொ ண்டு வா ழ்ந் து வ ருகி ன்றா ர்கள். அந்த வகையில் த மிழ் சி னி மாவில் நடிகர் பாபி சிம்மா மற்றும் நடிகை ரேஷ்மி மேனன் இருவரும் கா தலி த் து தி ரும ணம் செய்து கொண்டனர்.மேலும் த மிழ் சினி மாவில் சிறந்த ந ட்ச த்திர ந டிக ர்களி ல் ஒருவர் தான் நடிகர் பாபி சிம்மா. இவர் சினிமாவில் ஹீரோ மற்றும் வி ல்ல ன் என பல வேட ங்க ளில் தனது அ ற்புத மான நடி ப்பை வெ ளிப்படு த்தியி ருப்பார்.

மேலும் 2012 இல் வெ ளியா ன கா தலி ல் சொ தப் புவது எப்படி என்ற பட த்தில் அ றிமு கமா னார். அதன் பின்னர் பீட்சா, சூ து க வ்வு ம், போன்ற பட ங்களி ல் சிறிய க தாபா த்திர த்தில் நடி த்த வர் என்பது மிக குறி ப்பிடத க்கது. அதன் பிறகு நடிகர் பாபி சிம்மா ஜிகி ர்த ண்டா படத்தில் தனது நடி ப்பை வெ ளிக்கா ட் டி உள்ளார்.

அதனால் நடிகர் பாபி சிம்மாவுக்கு 2014ஆம் ஆண்டு சிற ந்த து ணை ந டிகரு க்கா ன தே சிய வி ருது பெ ற்றார் எ ன்ப து குறி ப்பிடத க்கது. இவரைத் தி ரும ணம் செ ய்துகொ ண்ட நடிகை ரேஷ்மி ஒரு த மிழ் சி னிமா வில் ப லரு ம் அறி யப்ப ட்ட ஒரு நடிகை தான்.

இவர் 2002 ஆம் ஆண்டு வெ ளியா ன ஆல்பம் எ ன்ற பட த்தி ல் ஸ்ருதியின் த ங்கை யாக நடி த்திரு ந்தார். அதேபோல் நடிகர் ஜெயம் ரவி அ றிமுக மான ஜெயம் என்ற திரை ப்பட த்தி லும் கு ழந் தை ந ட்ச த்திர மாக நடித்து இருப்பார் நடிகை ரேஷ்மி மேனன்.

அதன் பின்னர் 2010ஆம் ஆண்டு வெ ளியா ன இனிது இனிது என்ற பட த்தி ன் மூ லம் தான் க தாநா யகியா க அ றிமுகமா னார் நடிகை ரேஷ்மி மேனன். அ ந்தப்ப டத்தி ன் இ ளசுக ளின் ம ன தை கொ ள் ளை கொண்ட நடிகை ரேஷ்மி மேனன். அதன் பின்னர் பல பட ங்க ளில் க தாநா யகியா க நடித்து வந்தார்.

கடந்த ஆண்டு வெ ளியா ன உ று தி என்ற பட த்தி ல் நடித்த பாபி சிம்மாவுடன் நடித்து. அதன் பிறகு 2017 ஆம் ஆண்டு இ ருவ ரும் தி ரும ணம் செய்து கொ ண்ட னர். இப்பது இவருக்கு ஒரு ம களு ம் ஒரு ம கனு ம் உள் ளனர். அந்த வ கை யில் தற்போது சி று வய து புகை ப்படம் ஒன்று வெ ளியா னது. இதோ அந்த புகை ப்படம்…