உங்கள் உடலில் இருக்கும் ம ரு க்க ளை வெ ங்கா யத் தின் மூலம் எப்படி ம ரு உ திர் கிறது என்று பாருங்க… வை ரல் வீடியோ…!!

health Videos

நம் உடலில் ம ருக் கள் வருவதற்கு முக்கிய காரணம் பா ப்பி லோமா வை ரஸா ல் ஏற்படும் ம ருக் களுக் கு நாம் சருமத்தை சரியாக ப ராம ரிக் காமல் இருப்பதால் சருமத்தில் கி ருமி கள் ஏற்படும். சருமத்தில் எண்ணெய் பசை  இருப்பதால் ஃபிரெக்கிள் போல தோன்றும் ம ச்ச ம் மாதிரியான சிறு சிறு பு ள்ளி கள் முதலில் தோன்ற ஆரம்பிக்கும்.

இந்நிலையில் நாம் சி கிச் சை எடுத்துக் கொண்டால் ம ருவா க தோன்ற ஆரம்பிக்கும் முதலே இதை த டுக் க முடியும். எண்ணெய் மற்றும் வி யர் வைச் சு ரப் பிகள் அதிகமாகச் சு ரப் பவர்க ளுக்கு ம ருக் கள் சீ க்கி ரம் வரும் வாய்ப்புகள் அதிகமாக உள்ளது. நம் சருமத்தில் சன்ஸ் கி ரீமோ அல்லது பவுடர் எதுவும் போ டாம ல் நாம் வெளியே செல்லும் போது சுற்றுப் புறச் சூழலிருந்து வரும் தூ சுக ள் நம் சருமத்தை வ ந்தடை கின் றன.

மேலும் நம் சருமத்தில் தூ சுகள் எண்ணெய் ப சையு டன் சேரும் போது தொ ற்று ஏற்பட்டு சருமத்தின் இரண்டாம் அடுக்கான டெ ர்மி ஸிலி ருந்து ம ரு க்கள் வெளியில் தள்ளப்படுகின்றன. நம் உடலில் எங்கு வேண்டுமானாலும் மரு வரலாம். ஒரு இடத்தில் மரு ஏற்பட்டால் அவை சருமத்தின் பல இடங்களுக்கும் கண்டிப்பாக ப ரவு ம்.

இவற்றிற்கு முக்கியக் காரணம் சுத்தமின்மை தான் சருமத்தை முறையாகச் சு த்த ப்ப டுத் தாம ல் இருப்பதாலும் நாம் தடிமனான அணிகலன்களை அணிவதால் அவை அ ழுத் த் தை அழுத்துவதன் மூலம் இ ரத்த ஓட்டம் த டைப் படுவ தால் ஏற்படுகின்றன. இத்தகைய ம ருக் கள் முடிச்சுக்கள் போல வரும்.

அந்தக் காலத்தில் மருவை சுற்றிலும் நூலைக் கட்டுவது, குதிரை முடியைக் கட்டுவது போன்றவற்றை செய்து வந்தார்கள். அப்படி இ றுக் கிக் க ட்டு வ தால் ரத்த ஓட்டம் இ ல்லா மல் மரு கீழே விழுந்திடும். இதில் ம ருக் கள் கீழே வி ழுவ தற் கான மருத்துவ குறிப்பு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. இதோ..