உங்கள் சொ த்தை ப் பற்களில் இந்த ஒரு உருண்டை வையுங்க… பி டுங் கவே வே ண்டா ம்… இனிமேல் அந்த பி ரச் சனை யே இருக்காது…!!

health Videos

சொத்தைப்பல் வந்தாலே நம்மாள் எதுமே பண்ண மு டியா து. வ லி உ யிரே போயிடும். சொத்தைப்பல் நாம் இனிப்பான உணவுகளை அதிகம் உண்பதாலும், அதுமட்டுமின்றி இனிப்பு உணவுகளை சாப்பிட்டதும். வாயை கொ ப்ப ளிக் க வேண்டும் இல்லையென்றால் சொ த்தை ப் பற்கள் ஏற்படும்.

இந்த சொத்தை பற்களை வீட்டிலிருந்தே சரிசெய்ய முடியும். எப்படினு இந்த வீடியோவை பார்த்து தெரிந்துக்கொள்ளுங்க..