உங்கள் தொ டை மற்றும் இ டுப் பில் நாள்பட்ட அ ரிப் பு பி ரச்ச னை இருந்தால் ஒரு தடவை இதை செய்தால் போதும்… அடுத்த நிமிடமே இது ம றைந் து விடும்…!!

health Videos

நம் உடலில் பல விதமான நோய்கள் ஏற்படும். சொ ரி சி ரங் கு, அ ரி ப்பு, படை போன்ற பல பிரச்சனைகளை சரி செய்ய நாம் இனி ம ருத் துவ மனை க்கு போக வே ண்டா ம். வீட்டில் இருந்தே இந்த பொருளை வைத்தே நாம் இதை சரிசெய்யலாம்.

எப்படி சரி செய்வது என்று இந்த வீடியோவை பாருங்க…