உங்க காலில் இந்த இடத்தில் 3 நிமிடம் அ ழுத் தினா ல் மூ ட்டு வ லி, நரம்பு இ ழுத் தல், கால் வ லி, பல் வ லி அனைத்தும் ப றந் து விடும்…!!

health Videos

நமக்கு ஏற்படும் கால் வலி, மூட்டுவலி, பல் வலி, நரம்பு இருத்தல் போன்ற பி ரச் சனை களு க்கு நாம் ம ருத் துவ மனை க்கு போ காம லே இதை வீட்டிலிருந்தே சரி செய்யலாம் அதுவும் ஒரு புள்ளி மூலமா எப்படினு இந்த வீடியோவை பாருங்க.

இந்த வீடியோவை பார்த்து நீங்களும் உங்க வீட்டில் இதை செய்து பாருங்க உடனே இந்த மாதிரியான பி ரச் சனைக ள் சரியாகி விடும்…