உங்க பற்கள் ம ஞ்ச ளா இருக்கா? க வ லை வே ண் டாம்… வெறும் 2 நிமிடங்களில் வீட்டிலேயே உங்கள் ம ஞ் சள் பற்களை வெள்ளையாக்கலாம்… வீடியோ இதோ…!!

health வைரல் வீடியோ

நாம் எப்போதும் புன்னகையுடன் இருந்தால் அதுவே ஒருவரது அழகை மேம்படுத்திக் காட்டும். ஆனால் அப்படி புன்னகைக்கும் போது பற்கள் அ சிங் கமா க மஞ்சள் நிறத்தில் இருந்தால், எப்படி இருக்கும். இதற்கு என்ன தான் டூத் பேஸ்ட் கொண்டு பற்களைத் து லக் கினா லும் பற்கள் வெள்ளையாகாது.

மேலும் அதற்கு மாறாக ஒரு சில பொருட்களைக் கொண்டு பற்களைத் து ல க்கி னால் பற்களில் உள்ள அ சிங் கமா ன மஞ்சள் க றை கள் அ கன் று விடும். பற்களில் இருக்கும் மஞ்சள் கறைகளை இயற்கை வழியில் அ க ற் றும் முறைகளைத் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.  ஒரே இரவில் பற்களில் இருக்கும் ம ஞ்ச ள் க றையை ப் போ க்கும் சில எளிய இயற்கை வழிகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

2 நிமிடங்களில் அ ழுக் கு நிறைந்த ம ஞ்ச ள் பற்களை வெள்ளையாக்கி விடும். வீடியோ மிஸ் ப ண்ணா ம பாருங்க …