உங்க வீட்டில் வெ ஸ்ட ர்ன் டாய்லெட் பயன்படுத்தும் நபரா நீங்கள்… அப்போ க ண்டி ப்பாக இந்த வீடியோவை பாருங்க…!!

health வைரல் வீடியோ

நம் வீட்டில் இருக்கும் டா ய்லெ ட்டில் வெ ஸ்ட ர்ன் டா ய்லெ ட்டில் மூன்று பகுதிகள்உள்ளன. அவை கோ ப்பை, வளையம், தட்டு (மூடி). சி றுநீ ர் க ழிப் பவ ர் கள் மட்டும் வளையம் மற்றும் தட்டு இரண்டையும் தூ க்கி வி ட்டுத் தான் சி றுநீர் க ழி க்க வேண்டும்.

மேலும் இப்படி பட்ட வெஸ்டர்ன் டா ய்லெ ட்டில் பயன்படுத்தும் நபராக இருந்தால் கண்டிபாக இந்த வீடியோவை பாருங்க…