என்னது… கணவர் இ ல்லா மல் 91 வயதில் ஒரு குழந்தையை பெற்ற மூ தாட் டி உண்மையான காரணம் தெரிந்தால் அ திர் ச்சி ஆவிங்க…!!

Videos

மனிதர்களுக்கு வயதானாலே உடலில் பல நோ ய்க ள் ஏற்படும். எஸ்டெர்லா என்ற வயதான ஒரு பெண்ணுக்கு வயது இந்த வாயதான பாட்டியின் வாழ்க்கையில் பல க ஷட ங்க ளை கடந்து உள்ளார். இந்த பாட்டியின் கணவர் இ றந் து விட்டார். கணவர் இறந்த உடனே இவருக்கு உடல்நிலை மிகவும் மோ சமா கி விட்டது.

இவரை அவரது உறவினர்கள் மருத்துவமணையில் பரிசோதித்த போது மருத்துவர்களுக்கு ஒரு அதிர்ச்சி காத்திருந்தது அது என்னவென்று தெரியுமா வீடியோ பாருங்க உங்களுக்கே புரியும்..