என்னது… மனிதர்களை இ றப் பில் இருந்து கா ப்பா ற்று ம் வெந்தயம்… வெந்தயத்திற்கு இப்படி ஒரு சக்தி உள்ளதா? வெளியான புதிய ஆய்வு இதோ…!!

health

இது யாருக்கும் தெ ரியா த ஒரு தகவல் மனிதர்களை இ றப் பிலி ரு ந்து கா ப்பா ற்று ம் சக்தி வெந்தயத்திற்கு உள்ளதாக புதிய ஆய்வு ஒன்றில் க ண்ட றிய ப்ப ட்டு ள்ளது. மேலும் இது அமெரிக்காவின் பு ளோ ரிடா வில் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆயுவில் இது தெரிய வந்துள்ளது. இ ரத் தத் தைச் சு த்தி கரிப் பதுட ன் இ தயத் தை வ லுப் படுத் தும் தன்மை இதற்கு உண்டு. வெந்தயத்தில் உள்ள ஒரு வித வே திப் பொருள் இருப்பதால் மனிதர்களை தொ ற்றால் உயிர் வழி நோ ய்க ளிலி ருந்து கா த்து ம ரண த் தை த விர்க் க உதவுவதாக தெரிய வந்துள்ளது.

மேலும் வெந்தயத்தில் இருக்கும் அற்புதங்களை பார்ப்போம். தேவையற்ற கொ ழுப் பு நீ க்க ப்படு கிறது. இ ரத் தம் சு த் திகரி க்க ப்ப ட்டு சீரான இரத்த ஓ ட்ட த்தை ஏற்படுத்துகிறது. இ ரத் த கு ழாய் களில் உள்ள அ டைப் புக ள் நீ க் கப் படு கிறது. இருதயம் சீராக இயங்கும்.

சருமத்தில் உள்ள சு ருக் கங் கள் நீக்கப்பட்டு உடலில் உறுதியும், தேக மி னு மினு ப்பும், சுறுசுறுப்பும் உண்டாகிறது. எ லும் புகள் உ றுதி யடை ந்து எ லும் பு தே ய் மா னம் நீங்குகிறது. ஈ றுக ளில் உள்ள பி ரச் சனை கள் நீ க்க ப்பட் டு பற்கள் வ லுவ டைகி றது. கண் பார்வை தெளிவடைகிறது. நல்ல முடி வளர்ச்சி உண்டாகிறது.

ம லச் சிக்க ல் நீ ங்கு கிறது. நினைவாற்றல் மேம்படுகிறது. கேட்கும் திறன் அதிகரிக்கிறது. பெண்கள் சம்மந்தப்பட்ட நோய்கள் நீ ங்குகி றது. ஆண், பெண் சம்மந்தமான பா லிய ல் ப லவீ னங்க ள் நீக்கப்பட்டு நீ ரிழி வு நோ யை த டுக் கிறது.. வெந்தயத்தை ஊற வைத்து தினமும் காலையில் அந்த நீரைப் பருகினால் நாட்பட்ட வி யாதி கள் எல்லாம் குறையும் என ஆய்வில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது..