கருப்பன் படத்தில் நடித்த நடிகையா இது ..?? தற்போது மாடர்ன் உடையில் எப்படி இருக்கிறார் என்று தெரியுமா .? இதோ நீங்களே பாருங்க .. ஷா க் ஆகிடுவீங்க ..!!

சினிமா

தமிழ் சினிமா வை பொறு த்தவரை பிர பலங் களின் வா ரி சுகள் சினிமா வி ல் தொ டர்ந் து நடிப்பது என்பது ஒரு கேள் வி கூறிய விஷ யம் தான் . அப்படி அறி முக மா கும் பல நடிகர் ,நடிகை கள் ஒரு சில படங் க ளில் மட்டும் நடி த்து விட்டு பின் னர் என்ன ஆனா ர்கள் என்ற அளவி ற்கு மாரி விடு கிறா ர்கள் . அந்த வ கை யில் நடிகை தன்யா ரவிச் சந்திரன் தமிழ் திரை யு லகில் பணி யாற் றிய இந்திய நடிகை யா வார். அதன் பிறகு நடிகை தன்யா நடிகர் சசி குமார் உடன் இணைந்து பலே வெள் ளைய தேவா என்ற திரை ப்பட த்தில் கதா நாய கியா க அறி முக மா னா ர்.

அதன்பிறகு ராதா மோ கனின் பி ருந்தா வனம் மற்று ம் விஜய் சே துபதிக்கு ஜோடி யா க க ருப்பன் ஆகி ய படங்க ளில் ந டித்து ள் ளார். இந்த படங் களில் மூ லம் தமிழ் ர சிகர் க ளிடை யே நல்ல வர வேற் பை பெற் றார் என்று கூட சொ ல்ல லா ம் . மேலும் நடி கை தன்யா பழம்பெரும் நடி கர் ரவிச்ச ந்திரனி ன் பேத் தி ஆவார் .

இவரின் உண் மையான பெயர் அபிராமி ஸ்ரீரா ம் ஆ கும் . இவ ர் மிஸ்கி ன் இயக்க த்தில் கடந்த 2016 ஆம் ஆண் டு ஒரு தி ரை ப்படத்தில் நடித் திரு ந்தார். அந்த படத்தின் போது இவரின் பெ யரை இயக்குனர் மிஸ்கி ன் தன்யா என்று மாற்றி யுள் ளார் .ஆனால் அந்த படம் சில காரண த்திற் காக இன்னும் வெளி யாகாம ல் இருந்து வருகிறது .

ஆனா ல் இ வர் தொ டர்ந்து அடு த்தடுத் த நடிக்கு ம் ப டங்களி ல் தன்யா என்ற பெய ரைத் தான் பய ன்படுத்தி வருகிறார் . மேலும் சமீப கால மாக பட வா ய்ப்பு கள் எ துவும் இ ல் லாமல் இருந்து வந்த தன்யா அடி க்கடி பல போட்டோ ஷூட்களை எடுத்து வரு கி ன்றனர். இ ப்படி எடுக்கும் போ ட் டோ க்களை தனது இன்ஸ் டாகி ராம் பக்க த் தில் பதி வி ட் டுள்ளா ர்.

இவர் பெ ரும்பா லும் நடி த்த படங்க ளில் கு டும்பப் பா ங்கான கதா பாத் திர த்தில் நடித்திருந்தார் . ஆனால் த ற் போது இவர் மா டர்ன் உடையில் இருக்கு ம் புகைப் படங் களை வெளியிட்டதால் ர சிகர் கள் ஆச்ச ரியத் தில் க மெ ண்ட் செய்து வ ருகிறார் கள். இ தோ அந்தப் புகைப்படம் நீங்க ளும் பாரு ங்க…