காமெடி நடிகர் முத்துகாளை போ தை க்கு அ டிமை யாகி இப்படி உள்ளார் என்று தெரியுமா? வடிவேலு சொன்ன அந்த ஒரு வார்த்தை தான் அவரை காப்பாற்றியது!! இணையத்தில் வெளிவந்த தகவல் இதோ..!!

சினிமா

த மி ழ் சினி மாவி ல் கா மெடி ஜா ம்பவ னாக இரு ப்ப வர் வடி வேலு. இவர் நடி க்கும் பட ங்கள் வர வேற்பு பெறா விட்டாலும் அவரது கா மெடி கா ட்சிகள் அனை வரை யும் கவ ர்ந் த வ ண்ண மே இ ருக் கும். அவ ருடன் நடிக்கும் ந டிக ர்கள் கூ ட இ தனா ல் பி ர பல மாவா ர்கள். அ ந்த வகை யில் வடி வேலு வுடன் நடி த்த கா மெடி ந டிகர் களி ல் எ தார்த மான வர் நடிகர் வடி வேலு வுடன் இவ ர் செ ய்த சில கா மெடி கள் ம க்க ள் இடை யே மி க பெ ரிய ஹி ட்ட தது.

ஒ ரு ப டத் தில் நீ யும் நா னும் செ த் து செ த் து வி ளையா டுவோ மா என கே ட்கும் நகை ச்சு வை கா ட்சி கள் மி க பெ ரிய ஹி ட்டு தான். இத னை பெ ரியப ர் மு த ல் சி றிய வர் வரை ரசிக் காதவ ர்களே இ ருக்க மா ட்டா ர்கள். புது முக கா மெடி நடி கர்க ளாலு ம் வடி வேலு திரை யில் தோ ன்றா மல் போ னதா லும் இ வரின் ப ட வா ய்பு கள் கு றைந் தன.

தற் போது இ வரை சி று ப ட்ஜெ ட் ப டங் களி ல் கூ ட கா ண மு டிய வில் லை. இவ ருக் கு க டந் த சி ல ஆ ண்டு களு க்கு மு ன் வடி வேலு வுட ன் ந டி க்க தொ டர் ந்து வா ய்பு கள் வ ந்த து. அ ப்போ து ப ண ம், ம ற்று ம் பட வாய் புகள் தொ டர்ந் து வ ந்த தால், அ ல்வா வா சுவுடன் சே ர்ந்து எந் நேர மும் கு டித் து கொ ண்டே இ ருந் தாரா ம்.

மே லும் இவ ரது வா ய்ப் புகள் கு றை ந்த தற்கு கா ரண ம் இவ ரது கு டிப் பழ க்க மும் தான். அல் வா சீனி வா சனுடன் இவர் சேர் ந்து கு டி ப்ப தை பார் த்த வடி வேலு இ ருவ ரும் வி ரை வில் சா க போ வதா க எ ச் சரி த்தா ர். அ தெல் லாம் எ ங்க ளுக்கு ஆ ரம் பத் தில் பெ ரிதா ய் ஏது ம் எடு த்து கொ ள்ள வி ல் லை.

நா ன் மு தலி ல் சினி மாவி ல் ஸ் டண்ட் மாஸ் டர் ஆ க தா ன் வே ண்டு ம் எ ன ஆ சை ப்பட் டு வ ந்தே ன்.ஆனா ல் செ ன்னை யில் கா ர்பெண் டர் வே லை தான் கி டைச் சுது பல கட்ட போ ராட் டங் கக் கு பி ன்னா ல் வடி வேலு கூ ட்டத் தில் போ ண்டா ம ணி, வடி வேல் வாசு குழு வோடு சேர் ந்தே ன்.

சி னிமா வில் சி ன்ன ரோ ல்க ளில் நடி ச்சுட் டு இ ருந் தப்ப வே கு டி க் கு அ டி மை யா கி ட் டேன் நா னும் அ ல்வா வா சுவும் அதி கமா கு டிப் போ ம்.வ டிவேலு அண் ணன் ஒ ருதட வை, என் கிட்ட கு டி ச் சு, கு டி ச் மு தல் ல அ ல் வா வா சு சா க போறா ன் அடு த்து நீ தா ன்னு சொ ன்னா ரு.

அ ப்ப டியே அல்வா வா சு ஒரு நாள் செ த்து ப்பொ னாரு அன் னைக் கு தான் ம ன சுக்கு ள்ள வா ழ் க் கை கு றித் த ப யம் வ ந்து ச்சு ம து வை யும் அ ன்னி யோட நி ப் பாட் டிட்டே ன். கு டி க் கதை நி ப் பா ட்டி இப் போ வ ருட க்க ணக் காக ஆச்சு. இ து என க்கு செ கண்ட் இ ன்னி ங்ஸ் என் கிறா ர் முத் துகா ளை அவர்கள்.