சன் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் எ திர் நீச்சல் சீரியல் ரசிகர்களுக்கு ஒரு இன்ப அ தி ர்ச்சி ??? அடடே இனிமேல் டி.ஆர்.பியே நம்ம கைல தான் !! இதோ என்னவென்று நீங்களே பாருங்க ..!!

சினிமா

சன் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் எ திர் நீச்சல் சீரியல் ரசிகர்களுக்கு ஒரு இன்ப அ தி ர்ச்சி !!! அடடே இனிமேல் டி.ஆர்.பியே நம்ம கைல தான் !! இதோ என்னவென்று நீங்களே பாருங்க ..!!

சன் டிவியில் ஒ ளி பர ப் பாகி வ ரும் எ தி ர்நீ ச்சல் சீ ரி யலி ல் தற் போ து பு து கே ரக் டர் அ றிமு கமா கி இ ருக் கிறார்.ஒரு வெ ற் றிகர மான பெண் ணா ன ஜன னி, ஆ ணா திக் க குடு ம் பத் தில் திரு மண ம் செ ய்து கொ ள்ளும் போது த னது லட் சிய ங்கள் சி தை வதைக் காண் கிறாள். ஆ னால் அவ ளது விடா முய ற்சி கு டும்ப த்தி ன் ஒடுக் கப் ப ட்ட பெண் களை தன் னு டன் கிளர்ச் சி செய் ய ஊக் குவி க்க உத வுகி றது.

ர சி கர் கள் ஆ ர் வ மாக எ திர் பார் த்து வ ந்த படி த ற்போ து ஜன னி சக் தியோ டு ச ண் டையிட்டு வீட்டை விட்டு வெளி றி இரு க்கி றார். ஜ னனி எங் கே இரு க்கி றார் என் பது தெ ரியா மல் ச க்தி வீட்டி னர் இ ருந்து வந் தா லும், அதை பெரியதாக கண்டு கொள்ளவே இல்லை.எதிர்நீச்சல் சீரியல் பெண் அ டிமை த்தன த்தை தோ லு ரித்துக் கா ட்டு வதாக இ ருந்து வரு கிற து. இ ந்நி லை யில், ரோ ஜா சீ ரி யல் மு டிவ டையப் போவது,

உறு தி யாகி வி ட்டது. அ த ற்கு ப தி லா க, ஆ ல் யா மா னசா-வி ன் பு தி ய சீ ரி யல் வரு வ தாக தகவல்க
ள் வெ ளி வந் தது. ஆ னா ல், இப்போ து, ரோ ஜா சீரிய ல் முடிந் தவு டன், எதி ர்னீ ச்ச ல் சீரி ய ல் ஒ ன்பது ம ணி க்கு ஒ ளிப்ப ரப்ப படு வ தாக அ திகா ரப் பூர் வ மா ன த க வ ல்கள் வெ ளி வந்து ள்ள து.அ தனா ல் இனிமேல். டி.ஆர்.பி நம்ம க ண்ட் ரோ ல் தா ன் எ ன்று எ திர் நீச் சல் சீ ரியல் ரசி கர்க ள் த ங் க ள் சந் தோ ஷ த்தையும், வா ழ் த் தையும் தெ ரிவி த்து வரு கி ன் றனர். மே லும் தக வ லுக்கு இத் த ளத் துடன் இ ணை ந்தி ருங்கள்.