சற்றுமுன் அ று வை சி கி ச்சையின் பொது உ யி ரிழ ந்த பிரபல இ ள ம் நடிகை .. வெளியான தகவலை கேட்டு க த றி க த றி அ ழு ம் ரசிகர்களும் திரையுலகமும் ..!!

சினிமா

சற்றுமுன் அ று வை சி கி ச் சை யின் பொது உ யி ரி ழ ந் த பிரபல இளம் நடிகை .. வெளியான தகவலை கேட்டு க த றி க த றி அ ழு ம் ரசிகர்களும் திரையுலகமும் ..!!

கன்னட சினிமாவில் கீதா, டோரேசனி சீரியல்களில் மூலம் நடித்து பிரபலமானவர் சேத்தனா ராஜ் இவருக்கு வயது 21.

இவர், பிளாஸ்டிக் ச ர் ஜ ரி மூலம் கொ ழுப்பை கு றை க் க அறிவுறுத்திய ம ரு த்துவ ர்கள், அதற்கான சி கி ச் சை யை அவருக்கு கொடுத்துள்ளனர். இதன் பின்னர் சி கி ச் சை யி ன் போது சு ய நி னைவை இ ழ ந்த தா ல், ம ரு த் து வ ர்கள் அருகில் உள்ள ம ரு த் து வ னை யி ல் அ னு மதித்துள்ளனர்.

ஐ சி யூ வில் வைத்து 45 நிமிடம் அ வ சர சி கி ச் சை அளித்தபோதும், சி கி ச் சைக்கு பின்னர் அவர் நுரையீரலில் தி ரவம் சேர ஆரம்பித்ததுள்ளது. இதனால், நேரம் கடந்த நிலையில், சேத்தனா உ ட ல்நி லை மோ ச மா ன தால் ம ரு த் து வர் களா ல் அவரை கா ப் பா ற்ற மு டி யவில்லை.

மேலும், சேத்தனாவின் உடலுக்கு வேறு ம ரு த்து வ ம னை யில் உ ட ற்கூ ரா ய் வு நடக்கவுள்ளது.இதனால் அவர் உ யி ரி ழ க்க த வ றான சி கி ச் சை யும், அ ல ட் சி ய முமே தங்களது மகளின் ம ர ண த் தி ற்கு காரணம் என சேத்தனாவின் பெற்றோர் கு ற் ற ம் சாட்டி உள்ளனர்.