சற்றுமுன் கன்னட திரையுலகின் சூப்பர் ஸ்டார் மா ர டை ப்பு காரணமாக ம ரு த் துவ மனை யில் தீ வி ர சி கி ச் சை ப லனி ன்றி ம ரண ம டை ந்தார் .. க த றி க த றி அ ழு ம் ரசிகர்களும் பிரபலங்களும் ..!!

சினிமா

சற்றுமுன் கன்னட திரையுலகின் சூப்பர் ஸ்டார் மா ர டை ப்பு காரணமாக ம ரு த் துவ மனை யில் தீ வி ர சி கி ச் சை ப லனி ன்றி ம ரண ம டை ந்தார் .. க த றி க த றி அ ழு ம் ரசிகர்களும் பிரபலங்களும் ..!!

கன்னட திரையுலகின் டாப் நடிகரான புனித் ராஜ்குமார், இன்று காலை மா ர டை ப்பு காரணமாக மரு த்து வம னை யில் தீ வி ர சி கி ச் சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டார்.

மேலும் அவரின் உ ட ல்நிலை மிகவும் க வ லை க்கிட மாக இருப்பதாக ம ரு த் துவ ம னை சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

இந்நிலையில் தற்போது புனித் ராஜ்குமார் ம ர ண மடைந் து ள்ள தாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. 46 வயதாகும் புனித் ராஜ்கு மார் மர ணம டைந் து ள்ளது ஒட்டுமொத்த திரையுலகையும் அ தி ர்ச் சியி ல் ஆழ் த்தியு ள்ளது.