சற்றுமுன் பிரபல முன்னணி நடிகர் மரு த்து வம னையில் சி கி ச்சை ப லனி ன்றி தீ டீர் ம ர ணம் .. தகவலை கேட்டு இ ரங்க ல் தெரிவித்து வரும் ரசிகர்களும் திரையுலகமும் ..!!

சினிமா

சற்றுமுன் பிரபல முன்னணி நடிகர் மரு த்து வம னையில் சி கி ச்சை ப லனி ன்றி தீ டீர் ம ர ணம் .. தகவலை கேட்டு இ ரங்க ல் தெரிவித்து வரும் ரசிகர்களும் திரையுலகமும் ..!!எந்த ஒரு த லைமு றையும் ரசி க்க வைக்கும் வி தமான இருக்கும் திரை ப்படம் ஒன் று தான் மை க்கேல் மதன கா மராஜன். அந்த திரை ப்படத்தில் பல ஜா ம்பவா ன்கள் நடி த்து கல க்கி இருந்த திரைப்ப டத்தை பற் றி தான் நாம் இப்போது பார் க்கப் போ கிறோம்.

அந்த வகையில் இந்தத் திரைப்ப டத்தில் நடித்த ப லரும் ம க்கள் ம த்தியில் பிரப லமாக பேச ப்பட்டு வந்து ள்ளா ர்கள். அப்படி இந்த திரைப்ப டத்தின் மூ லம் பல ம க்கள் ம த்தியில் பெரிய வ ரவே ற்பைப் பெ ற்றவர் தான் பீ ம்பாய் என்பவர். இவர் பஞ்சாப் மாநி லத்தில் பிறந்து உள் ளவர். இவரின் உண் மையான பெயர் பிரவீன் குமார் சோப்தி.

இவர் த மிழ் மட்டும் இல் லாமல் முதன் முறை யாக இ ந்தி திரைப்ப டத்தில் நடித்து ம க்கள் ம த்தியில் கவ னத்தை ஈ ர்த் தவர். அதுவும் மகா பாரதம் என்ற தொ டரில் பீம ன் ஆக நடி த்த ஏரா ளமான ம க்களை த ன்வசம் படை த்துள் ளார் என்று தான் சொல் ல வே ண்டும். மேலும், இவர் ஆசிய அ ளவில் ந டைபெற்ற

இ ந்தி யாவின் சார்பில் போ ட்டியில் ப ங்கேற்ற தங்க ப்பத க்கத்தை கூட வெ ன்று இரு க்கி ன்றார். மேலும், இ ந்தியாவில் வழ ங்கப்ப டும் விளையாட்டு வீர ர்களுக்கு அ ர்ஜுனா என்ற விரு தையும் வென் றுள்ளார் என்பது குறிப்பி டத்தக்கது. இ வ்வாறு சுமார் 6.5 அடி உயர த்தில் இருந்த காரண த்தால் சி னிமாவில் நடிக்கும் வாய் ப்பு கிடை த்தது.

இவர் சுமார் ஹி ந்தியில் 50க்கும் மேற்பட்ட திரைப்ப டங்களில் நடித்து உ ள்ளார். அந்த வகையில் த மிழ் சி னிமாவில் நடிகர் கமல் நடிப்பில் வெ ளிவந்த திரைப்ப டத்தின் நடித் து விட்டு பிறகு தான் பெரு மளவு இவர் பி ரபலமாகி யுள்ளார்.

இப்ப டியான நிலையில் நீ ண்ட நா ட்களாக மா ர்பு தொட ர் பி ரச்ச னை கார ணமா க அவதி ப்பட் டு வந்துள் ளார். நேற்று இரவு தி டீரெ ன்று உட ல்நி லை ச ரியில் லாத கார ணத்தி னால் மரு த்து வம னையில் சேர் க்கப்ப ட்டு சி கிச் சை ப லனி ன்றி மா ரடை ப்பால் கா லமா னார். இந்த த கவ லை கே ட்ட பல திரை ப்பிரபல ங்கள் அவ ருக்கு இ ரங்க ல் தெ ரிவி த்து வருகி ன்றா ர்கள்…