சீரியல் நடிகர் ராஜூ ஜெயமோகனின் மனைவி யாரென்று தெரியுமா.? அட இவர் தானா என்று ஷா க் கான ரசிகர்கள் .. இதோ வெளியான வை ரல் புகைப்படம் இதோ ..!!!

சினிமா

விஜய் டிவியில் ஒ ளிபர ப்பா கி வரும் சூ ப்பர்ஹி ட் சீ ரிய லில் நாம் இரு வர் நமக்கு இருவர் 2 சீரியலிலும் இந்த சீரியல் சக்தி எ ன்கி ன்ற கதிரேசன் என்ற க தாபா த்திர த்தில் நடித்தவர் தான் ராஜு ஜெயமோகன் இ ந்நி லையில் நடிகர் ராஜு ஜெயமோகன் பற்றி பலரும் அ றிந்தி ராத ஒரு த கவல் தான் பார்க்க போ கிறோ ம். இவர் த மிழ் சி னிமா வில் இய க்கு னரும் நடி கரு மான பாக்யராஜின் உதவி இய க்குன ராக சி லகா லம் ப ணியா ற்றியிரு ந்தார்.

அதன் பிறகு தான் விஜய் டிவியில் பி ரபல மான சீ ரிய ல்களில் ஒன் றான கனா காணும் கால ங்கள் கல்லூரி சாலை நடித்த இவருக்கு வா ய்ப் பு கிடை த்தது. அதன் மூ லம் தான் இவர் ம க்க ள் ம த்தி யில் அ றிமுக மானார். அதனை தொட ர்ந்து இவர் சரவ ணன் மீனா ட்சி தொடரில் வே ட்டை யின் ரோ லில் நடித்த கவிஞர் ந ண்ப ராக நடி த்திரு ந்தார் என்பது கு றிப்பி டத்தக் கது.

இதனைத் தொட ர்ந்து இவர் ஆண்டாள் அழகர், பாரதி கண்ணம்மா, சீரியலில் நடித்து இருந் தார். அதன் பிறகு சி ன்ன த்திரை யில் மி கவும் தெரி ந்த மு கமாக இவர் தோன் றினார். அதன் பிறகு கவன் நடிப்பில் வெளி வந்த ந ட்புனா என் னனு தெரி யுமா.? என்ற பட த்தில் இவர் நடி த்திரு ப்பார். அந்த படம் மக்கள் மத்தியில் போதிய வ ரவே ற்பு கிடை க்காத தால் சி ன்னத் திரை ப க்கமே வ ந்துவி ட்டார்.

தற்போது இவர் நா ம் இருவர் நமக்கு இருவர் சீசன் 2 சீரியலில் மாயன் நண் பனா க சக்தி கதாபா த்திர த்தில் நடித்து வருகி றார். இந்த சீரியல் மூ லம் இவரு க்கு ஒரு தனி ரசிக ர்கள் ப ட்டா ளம் சேர் க்கப்ப ட்டது. இந்த சீரி யலில் இவரு க்கு ஜோ டியாக காய த்ரி நடி த்திரு ந்தார்.

அ தும ட்டுமல் லாமல் சீரி யலில் காய த்ரி க்கும் இவரு க்கும் இடை யே ரொமா ன்ஸ் சீ ன்க ள் ரசிக ர்கள் ம த்தி யில் நல்ல வ ரவேற் ப்பை பெற் றது. மேலும் இவர் பல சீ ரிய ல்க ளிலும் சில திரை ப்பட ங்களி லும் நடித்து இரு ந்தா லும் சக்தி க தாபா த்திர ம் மூ லம் தான் இவர் ம க்க ள் ம த்தி யில் பி ரப லம் அடை ந்தார். இவர் பல போரா ட்டங்க ளுக்கு பிறகு தான் சி ன்னத்தி ரையில் தன க்கெ ன ஒரு இட த்தை ப் பிடி த்தார்.

அ துமட்டும ல்லா மல் சி ன்னத்தி ரையி ல் த னக்கெ ன ஒரு மு த்திரை யை பதி க்க பி ன்தா ன் இவர் தி ரும ணம் செய்து கொ ண்டார். மேலும் த ற்போ து இவரது ம னை வியுட ன் இரு க்கும் புகைப்படம் தற்போது ச மூக வலை த்தள ங்களி ல் வை ரளா கி கொண்டு வருகி ன்றது…