சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி பட நடிகை டிஸ்கோ சாந்தி என்ன செய்கிறார் என்று தெரியுமா? இவர் வாழ்க்கையில் இப்படி ஒரு கஷ்ட்டமா.. வெளியான காரணத்தை கேட்டு கண் ணீர் விடும் ரசிகர்கள் ..!!

சினிமா

டி ஸ்க் கோ சாந் தியின் த ந்தை யின் பெயர் ஆனந் தன். த மி ழ் சினி மாவில் பழை ய படங் களில் கதா நாயக னாக நடித்து பண த்தில் புர ண்டவர். ஆனால் சில கா லக ட்டத்தி ல் எல்லா ப ணத்தை யும் இ ழ ந் து ஒரு வேளை சோ ற்று க்கு கூ ட வ ழியில்லாம ல் தவி த்தா ர்.அ வருக்கு இருந்த பே ரும் புகழும் இ ழ ந் து த னியாக நி ன்றார். அவருடன் இருந்தது சாந் தியும், சாந் தியின் தங் கையும் தம்பியு ம் தான்.

வ றுமை அ வர்க ளை கோர தா ண்டவ மாடியது, அலுவ லக வேலை க்கு செல்லும் அளவிற்கு படிப் புமில் லை, தந்தை யால் சம் பாதிக் கும் திற னுமில் லை வறுமை யின் கார ணமாக நடி ப்புல கிற்கு வந்தார் சாந்தி, த மி ழ் சினிமா வில் அவரை வர வேற் க யாரும் இல் லை,

அவரு க்கு கிடை த்ததெ ல்லாம் க வ ர் ச் சி நட னங்க ள் தான். அந்த ந டனங் களில் ஆட ஆ ரம்பி த்தார். தன் தம்பி தங் கைக ளுக்கு நல்ல நி லமை க்கு வ ரும் வரை அவ ர்களுக் காக இந்த மா திரி ந டனம் ஆடி னார்.அவரை கு லுக்கு நடி கை,தேள் கடி நடிகை என்று அன் றய பத் திரிக் கைகள் எழுத ஆர ம்பித்தன.

அத்த னையும் தா ங்கிக்கொ ண்டு குடு ம் ப த்தி ற்க் காக ஆ டினார். ஒரு ச ம யம் அவர் ப டப்பிடிப் பிற் கு சென் ற போ து தி ரும்ப தாமத மான தால். அவரி ன் த ந்தை பட ப்பிடி ப்பு தளத் திற்கு தொடர்பு கொண்டு சாந் தி ஏன் இன் னும் அவர் வ ரவி ல்லை என கேட் டபோது அவ ர்களி டம் இரு ந்து சரியா ன ப திலில் லை.

அவ ரின் தந் தை தொடர்ந்து இரண்டு மூன்று முறை மே ல் தொ லைபே சியில் தொட ர்பு கொண் டு கேட்டபோ து கிடை த்த பதி ல் பய ப்படுற நீ யெல் லாம் எதுக் கு பொ ண் ணை நடி க்க அ னுப் புற எ ன்ற ஏச் சு தான் விழு ந்ததா ம்.

இது மா திரி யான க வ ர் ச் சி ந டிகைக ள் என்று ம் குலுக் கு நடி கைகள் என் றும் ந ம்மாலு ம் ச மூகத்தா லும் பத் திரிக் கையாலு ம் அழை க்கப்ப டும் ஒ வ்வொ ரு நடி கயி ன் பின் னாலும் ஒ ரு க தை இருக் கும்.இவ ர் பிர ப ல தெலு ங்கு நடிகர் ஸ்ரீ ஹரி என்ப வரைத் தி ரு ம ண ம் செய் து கொண்டா ர். இவ ர்களு க்கு 1 ம கள் மற் றும் இ ரண்டு ம கன்க ள் உள்ள னர்.