தளபதி விஜய் பட த்தில் நடித்த ரிச்சாவின் தற்போதைய நிலை என்னவென்று தெரியுமா ?? வெளியான புகைப்படத்தை பார்த்து அச ந் துபோன ரசிகர்கள்..!!

சினிமா

நடிகை ரிச்சா பல்லோட் ஆகஸ்ட் 30, 1980 ஒரு இ ந்தி ய மா டல் ம ற்று ம் தி ரை ப்பட நடி கை ஆ வார். அவர் இ ந் தி, தெ லு ங்கு, த மிழ், கன் னடம் ம ற்றும் மலை யாள மொ ழி படங் களில் நடி த்துள் ளார். லாம் ஹே கு ழந் தை க லைஞ ராக தோ ன்றிய பி ன் னர், தெ லுங் கில் தனது மு த ல் ப டமா ன நு வே காவ லிதி ரைப்ப டத்தி ல் வி ருது பெ ற்ற பா த்திரத் தில் தோன் றினா ர். அவர் பல இந்தி படங் களி ல் ந டித் தார், அ வரது கு றிப் பிடத் தக்க தோ ற்ற ம் ய ஷ்ராஜ் பி லிம்ஸ் ‘நீல்’ என் ‘நிக்கி. க ன்னட ம ற்றும் மலையா ள மொ ழிப் பட ங்களி லும் அவர் நடி த்து ள்ள.

அதே வேளையில் ஷாஜகான் மற் றும் உ னகம் எ னக்க த்தில் அவ ரது பா த்திர ங்கள் குறி ப்பி டப்ப டுகின் றன. அவர் தனது 16 வய தில் மா டலிங் செய் யத் தொ டங்கி னார். அதன்பிறகு ஷா ஜ கான் ப டத் தில் வி ஜ ய் ஜோ டி யாக மு க் கிய கதா பாத் திரத் தில் ந டித் து தமி ழ் சி னிமா வில் அ றிமுக மா னார்.

இந் த ப ட ம் விம ர்சக ர்களா ல் மி கவு ம் பாரா ட்டப்ப ட்டது ம ற்று ம் ரிச் சாவி ன் ந டிப் பு “கொ ஞ்சம் சிற ப்பா கச் செ ய்த தாக” குறி ப்பிட ப்பட் டது. அவரது இர ண் டாவது த மி ழ் படம் அ ல் லி அர் ஜு னா, ம னோ ஜ் பா ரதி ராஜா நடி த்த பி ரப ல தி ரைப் பட த யாரி ப்பா ளர் ச ர ண் இய க்கி யது.

அடுத் தடு த்த பட ங்க ளில் க தாநா யகியா க க மிட் டா னாலும் அ ந்த ப டங்க ள் ஓர ளவி ற்கு வெற் றி பெற் றதை யடு த்து பட வா ய்ப்பி ல்லா மல் த வித்து வ ந்தா ர். அத ன்பின் நடி கர் ஜெ யம்ர வியின் க ரியரை மாற்றி ய பட ங்களி ன் ஒன் றான சம் திங் ச ம்திங்.. உன க்கும் என க்கும் என் ற பட த்தில் முக் கிய க தாபா த்திர த்தி ல் நடித் தா ர்.

இந் நி லையில் தற் போது 39 வ யதா கிய நடி கை ரி ச்சா பெங் களூரி வில் வசி த்து வ ருகிறார். இ ந்தவய தில் ஆளே மா றி அ டையா ளம் தெ ரியா மல் ப டு மோ சமா ன பு கை ப்பட த்தை வெளி யிட் டுள் ளார். இ தை பா ர்த்த ர சிகர் கள் ஷாஜகா ன் ரி ச் சாவா இ து எ ன்று ஷாக் காகி வ ருகி றா ர்கள்.