தினமும் ஒரு வீட்டு சுவரில் இருந்து வந்த சத்தம்… உள்ளே என்ன இருக்கிறது என்று உ டைத் து பார்த்த அனைவருக்கும் கா த்தி ருந் த அ திர் ச் சி… என்னவென்று தெரியுமா??

Videos

உத்திர பிரதேச மாநிலத்தில் ஒரு வீட்டின் சுவரில் இருந்து சத்தம் அந்த சத்தம் வந்துக்கொண்டே இருந்தது. இதனால் அங்கிருந்தவர்கள் அப்படி அந்த சுவரில் என்ன தான் இருக்கிறது என்று சுவரை உ டைத் து பார்த்த அங்கிருந்த அனைவருக்கு கா த்தி ருந்த அ திர் ச்சி ச ம்பவ ம்…

இதோ அந்த வீடியோ…