திரையுலகத்தில் தொடரும் ம ர ண ம் .. சற்றுமுன் அபார்ட்மெண்டில் பி ண மாக கிடந்த 26 வயது இ ள ம் நடிகை !!! பெ ரும் சோ க த்தில் ரசிகர்களும் பிரபலங்களும் ..!!!

சினிமா

திரையுலகத்தில் தொடரும் ம ர ண ம் .. சற்றுமுன் அபார்ட்மெண்டில் பி ண மா க கிடந்த 26 வயது இ ள ம் நடிகை !!! பெ ரு ம் சோ க த் தி ல் ரசிகர்களும் பிரபலங்களும் ..!!!

நடிகைகள் கடந்த சில வாரங்களாக தொடர்ந்து ம ர ண ம் அடைவது பற்றிய செ ய் தி க ள் ரசிகர்களுக்கு க டு ம் சோ க த்தை ஏ ற் படுத்தி வ ருகி றது. இந்நி லையில் இன்று கேரளாவில் மேலும் ஒரு பிரபல நடிகை ம ர ண ம் என செ ய்தி வந் திரு க்கிறது. 26 வயதான ஷெரின் செலின் மேத்யூ என்ற அந்த நடிகை வீட்டில் ஃபேனில் தூ க் கி ட் ட நிலையில் பி ண மா க இருந்திருக்கிறார். அபார்ட்மெண்டில் பி ண மா க கிடந்த 26 வயது நடிகை! தொடரும் நடிகைகள் ம ர ண ம்.

Chakkaraparambu பகுதியில் இருக்கும் அபார்ட்மெண்டில் இந்த ச ம் ப வ ம் நடந்துள்ளது. அவரது ரூம்மேட்ஸ் தான் அவர் தூ க் கி ல் தொங்கிய நிலையில் இருப்பதை முதலில் பார்த்திருக்கின்றனர். போ லீ ஸ் அவரது ம ர ண த் தி ற் கான காரணத்தை பற்றி வி சா ர ணை நடத்தி வருகின்றனர். அவர் ம ன அ ழு த் த த் தி ல் இருந்ததாகவும் நண்பர்கள் தெரிவித்து உள்ளனர். இவரது ம ர ண ம் ரசிகர்கள் திரையுலகம் என பெ ரு ம் சோ க த் தை ஏற்படுத்தியது .