தேவதை போல் இருக்கும் இந்த குழந்தை யாரென்று உங்களுக்கு தெரிகிறதா? அட இந்த முன்னணி நடிகையா என்று ஆடிப்போன ரசிகர்கள் ..!!!

சினிமா

தமிழில் வெளியான மு கமூ டி திரை ப்பட த்தின் மூ லம் த மிழ் சி னிமா விற்கு அ றிமுக மான வர் தான் நடிகை பூஜா ஹெக்டே. இவர் மு கமூ டி படம் எ திர்பா ர்த்த அ ளவுக் கு வெற்றி பெ றாம ல் மி கப்பெ ரிய தோ ல்வி யடை ந்தது. அதனால் த மிழ் சி னிமா வில் நடி ப்பத ற்கான வா ய்ப் பு கி டை க்காத தால் தெலுங்கு சி னிமா வுக்கு செ ன்று வி ட்டார்.

மேலும் நடிகை பூஜா ஹெக்டே தெலு ங்கில் தொட ர்ந்து பல ஹி ட் பட ங்க ளை கொடு த்து வருகி றார். இவர் சமீப த்தி ல் கூட அல்லு அர்ஜுனுடன் அல வை குண் டபுர ம்லோ படம் நடித்து மா பெ ரும் வெற்றி பெற்றது. இ ப்பட த்தில் இட ம்பெ ற்ற புட்ட பொம் மா புட்ட பொ ம்மா எனும் பாடல் தெலுங்கு தாண்டி த மிழ் வரை ஹி ட்டடி த்தது.

தற்போது நடிகர் விஜய் நடிப்பில் உருவாகும் பீஸ்ட் என்று திரை ப்பட த்தில் நடிகர் விஜ ய்க்கு ஜோடியாக நடித்து வருகி றார். தற்போது இ ப்பட த்தின் மீதான எ தி ர்பார் ப்பு நாளு க்குநா ள் அ திக ரித்து வருகிறது. முதலில் ஜா ர்ஜியா வில் ச ண்டை க் காட் சிக ளை பட ப்பிடி ப்பு நடத் தினர்.

அதன் பிறகு செ ன்னை யில் பிரபல பாடல் கா ட்சிக ளை பட ப்பிடி ப்பு நடத்தினர். தற்போது பட க்கு ழு மீதமுள்ள ச ண்டை க் கா ட்சி யை எடு ப்பத ற்காக ர ஷ்யா விற்கு செ ல்லவு ள்ளது. அ தும ட்டுமில் லாமல் சமீபத்தில் இ ப்பட த்தில் நடித்து வரும் ஒவ்வொரு நடிக ர்களி ன் அப்டேட் செ ய்யு ம் படக்குழு வெளி யிட் டது.

நடிகை பூஜா ஹெக்டே எப்போதும் ச மூக வலை த்த ள ப க்கத்தி ல் ஆக்டிவாக இ ருப் பார். அந்த வகையில் தனது சிறு வயது புகைபடத்தை ஒன்று சமுக வலை த்தள ப க்கத் தில் பதிவி ட்யு ள்ளார். அதை பார் த்த ரசிக ர்கள் நடிகை பூஜா ஹெக்டே என்று அ திர் ச்சி யில் உள்ளா ர்கள். இதோ அந்த புகைப்படம்…