தொடர்ந்து மூன்று நாட்கள் இதில் பல் தே ய் த் தால் போதும்… எப்பேர்ப்பட்ட மஞ்சள் க ரையு ம் நீ ங்கி விடும்…!!

health

உங்க பற்களின் பின் உள்ள மஞ்சள் க றையா ல் வாய் து ர்நா ற்ற ம் வீசுதா மஞ்சள் க றை யை போக்க‌ நாம் எவ்வளவு தான் தரமான டூத் பேஸ்ட்டுகளைக் கொண்டு தினமும் இரு வேளை பற்களைத் து லக் கினா லும், பற்களின் இ டுக் குக ள் மற்றும் பின் புறத்தில் மஞ்சள் நிற க றைகள் சேர்வது மட்டும் த டுக் க மு டி வதி ல்லை. அப்படி சேரும் மஞ்சள் க றைக ளை நீக்க வாய் துர் நா ற்ற த்தை யும் அதிகரிக்கிறது.

வாயில் உள்ள பா க்டீ ரியா க்க ளால் ஏற்படும் இந்த க றைக ளை அப்படியே விட்டு விட்டால், நாளடைவில் அது ஈ றுக ளைப் பா தித் து கி ருமி க ளை உண்டாக்கி வாயின் ஆரோக்கியத்தை மோ சமா க்கி விடும். ஒவ்வொருவரும் பற்களில் சேரும் மஞ்சள் க றைக ளைப் போக்க வேண்டும். ஒருவரின் முக அழகை அதிகரிப்பது சிரிப்பு.

நீங்கள் சிரிக்கும் போது பற்கள் மஞ்சள் கறை இருந்தால், உங்களை பார்ப்போரின் மனதில் உங்களை குறித்து கெ ட்ட எ ண்ண ங்க ளை உருவாக்கும். அதுமட்டுமின்றி, உங்கள் பற்கள் மஞ்சளாகவும், க றையு டனும் இருந்தால் குழந்தைக்கு நீங்கள் ஆசையாக முத்தம் கொடுப்பதற்கு கூட உங்களுக்கு த யக்க ம் ஏற்படும்.

பற்களில் மஞ்சள் கறை இருப்பதற்கு காரணம் வயது பரம்பரை காரணங்கள் முறையற்ற பல் பராமரிப்பு, தினமும் அதிகளவு டீ, கா பி கு டிப் பது, சி கரெட் பி டிப் பது மற்றும் சாப்பிட்ட பிறகு வாய் கொ ப்ப ளிக் கா மல் இருப்பது போன்ற செயல் தான் பற்களில் உள்ள மஞ்சள் க றைக ளைப் போக்க சில டிப்ஸ்..