நடிகர் சரத்குமாரின் முதல் மனைவி இவங்களா ..? இதோ புகைப்படத்தினை பார்த்து அட இவங்கள என்று அ திர்ச் சியான ரசிகர்கள் ..!!!

சினிமா

நடிகர் சரத்குமாரின் முதல் மனைவி இவங்களா ..? இதோ புகைப்படத்தினை பார்த்து அட இவங்கள என்று அ திர்ச் சியான ரசிகர்கள் ..!!!

தமிழ் சினிமாவில் ஒரு சில நடி கர் கள் அன்று முதல் இன்று வரை தன்னுடை ய த னித்துவ மா ன நடிப் பால் இன்றும் ம க்க ளிடத் தில் ந ல்ல வ ரவேற் பு உள்ளது என்று தான் சொ ல்ல வே ண்டும். அந்த வகையில் ந டிகை ராதி கா அவ ர்க ளும் ஒருவர் தான். தமி ழில் பா ரதிரா ஜா இ யக்கத் தில் வெளிவ ந்த கிழக்கே போ கும் ரயில் எனும் பட த்தி ன் மூ லம் க தாநாயகியா க அறி முகமா னவர் நடிகை ராதிகா சரத்குமார் என்பவர். பிறகு 80,90க ளிலே யே முன்னணி ந டிகைகளி ல் ஒருவராக திகழ் ந்தார்.

நடிகர் ரஜினி,விஜயகாந்த் என அ ப்போதை ய முன்னணி நடிக ர்க ளுட ன் ஜோடியாக நடித் துள்ளா ர். இவர் நடிகர் சரத்குமாரை இ ரண்டா ம் தி ரு மண ம் செய்து கொண்டதை நாம் அறிவோம். நடிகர் சரத் குமா ர் அ வர்க ளின் முதல் ம னைவியி ன் ம கள் நடிகை வ ரலட் சுமி சரத்குமார்.நடி கை வரலட் சுமி அண் மையி ல் பேட்டி ஒன்றில் க லந் து கொ ண்டுள்ளார். இதில் பல வி ஷயங்க ளை ப ற் றி பே சிவ ந்தார். அதில் கு றிப்பா க நான் நடிகை ராதி கா அவர்களை ஆண்ட் டி என்று தான் அ ழைப்பே ன் ஏனெ ன்றா ல் அவர்கள் எனது தா ய் கிடையா து.

அவர் எனது அ ப்பாவி ன் இ ரண்டாவ து ம னை வி , எனக்கு தா ய் என்றால் அது ஒருவர் மட்டு ம் தான். ஏன் அனை வருக் கும் ஒரே ஒரு தா ய் தா ன். மேலும் அதனால் அவர் எ னக் கு அ ம் மா கிடையாது. அவர் எனக்கு ஆண்ட் டி தான் என்று நடிகை வரலட் சுமி கூறி யுள் ளார்.நான் அவரை எனது த ந்தை ச ர த்குமா ர் அவர்க ளுக்கு ஈடா க மரியா தையை வைத்து இ ருக்கி றேன் என்று அ தி ர டியா க பே சினா ர் நடிகை வரலட் சுமி சரத்குமா ர். இதோ இவர் தான் சரத்குமாரின் ம னை வின் முதன் முறை யாக வெளி யான புகை ப்ப டம்…