நடிகர் சாந்தனு மனைவியை யாரும் பார்த்ததுண்டா.? அட இந்த பிரபல நடிகை தானா.? புகைப்படத்தினை பார்த்து வாயைப்பி ளந்த ரசிகர்கள் ..!!

Uncategorized சினிமா

நடிகர் சாந்தனு பாக்ய ராஜ் ஒரு இ ந் தி ய தி ரை ப்பட நடிகர் இவர் த மி ழ் மொ ழி ப டங் களில் முக் கிய மாக பணி யாற் றியுள் ளார். நடிகர்கள் கே. பாக்யராஜ் மற்றும் பூர்ணிமா பாக் யரா ஜ் ஆகி யோ ரின் மக னான சா ந்த னு தனது தந் தை யின் வெ ட்டி யா மடி ச்சு கட் டுவி ல் கு ழ ந் தை கலை ஞரா க தோ ன்றி னார் கா தல் நகை ச்சு வை ச க்காரக ட்டி முன்னணி ந டிக ராக அறி மு க மானர். த மி ழ் சி னி மாவில் பல முகம் கொ ண்ட நப ராக இ ருந்து வ ந்த வர் பா க்கியராஜ் அவர்கள்.இவர் த மி ழ் சினி மாவில் நடி கர் இய க்கு னர், இ சையமை ப்பாளர் என பல முகம் கொ ண்ட வர். இவர் தனது சினிமா பயண த்தை 16வய தி னிலே ப டம் மூ லம் துணை இ யக் குன ராக களம் இற ங்கினா ர்.

மே லும் நடி கராக பு தி ய வா ர்ப்பு கள் என் னும் ப டம் மூ லம் அ றிமுக மாகி த மி ழ் சி னி மா ரசிக ர்களை கவ ர் ந் தார். இய க்கு ன ராக இவர் இ யக் கிய அ ணை த்து பட ங்க ளும் இவ ருக்கு வெற்றி பட ங்களா கவே அ மை ந்த து.மேலு ம் இய க்கு னர் பா க்கிய ராஜ் எ ன் றால் நி யா பக ம் வ ருவ து அந்த மு ரு ங்கை க்காய் கா ட் சிக ள் தான்.

பாக்கியராஜ் அவர்கள் பல வெ ற்றி பட ங்க ளில் நடித்து அ ன்றை ய ரசி கர் கள் ம த்தி யில் தன் கென்று ஒ ரு த னி ரசி கர் கள் கூ ட்டத் தை வை த்து ள்ளார். கடந்த தீபா வ ளிக்கு வி ஜய் நடி ப் பில் வெ ளி யாகி ரசி கர்க ளால் மி கவு ம் கொ ண்டா டப்ப ட்ட பட ம் மாஸ் டர். இப்படம் ரூ 125 கோ டி வ சூ லை எ ட் டி யுள் ளது ரசி கர்க ளுக் கு மி க வும் ம கி ழ்ச் சி அளித் துள் ளது.

கேங்ஸ்டர் கதை கொ ண்ட இப் படத் தில் கல் லூரி மா ணவ ராக பா ர்கவ் வேட த்தி ல் ந டித்த வர் சா ந்தனு.நடிகர் விஜய்யின் தீ வி ர ர சிக ரான இவர் சி றிய கதா பாத் திரம் என் றாலும் விஜய் அ ண்ணா வுக்காக தான் இ ப்பட த்தில் ந டித்தே ன் என அவ ரும் கூ றியி ருந்தா ர்.

நடிகர் சாந்தனு நடனம், உட ற்ப யிற்சி என கொ ரோனா கா லத் தில் மி குந்த க வன ம் செ லு த்தி வ ந் தார். மேலும் அவர் தன் ம னை வி வி ஜே கீர் த்தி யுடன் இ ணை ந்து பா டல் ஆ ல்ப த்தில் நடி த்ததோடு, நட னப்பள் ளியை யும் ந டத்தி வ ருகிறா ர்கள்.

மேலும் கலக்கலாக டிவி யில் நிக ழ்ச் சியை தொ குத்து வ ழங் கி வ ரும் கீர் த்தி சு ரேஷ் தன் அப்பா அம்மாவு டனும், கண வருடனும் எ டுத்து க்கொ ண்ட பு கை ப்ப டங்கள் ர சிகர் களின் பா ர் வைக் கு வந்து ள்ளன. இதோ அந்த பு கை ப்படம் நீங் களும் பா ங்க ள்…