நடிகர் சூர்யாவின் தங்கை யாரென்று தெரியுமா.? இதோ புகைப்படத்தை பதிவிட்டு தந்தை சொன்ன ஒரு வார்த்தையை கேட்டு கண்க லங்கிய ரசிகர்கள்..!!

சினிமா

நடிகர் சூர்யாவின் தங்கை யாரென்று தெரியுமா.? இதோ புகைப்படத்தை பதிவிட்டு தந்தை சொன்ன ஒரு வார்த்தையை கேட்டு கண்க லங்கிய ரசிகர்கள்..!!
நடிகர் சூ ர்யா ஒரு இ ந்தி ய திரை ப்பட நடிகர், தயா ரிப்பா ளர் ம ற்றும் தொலை க்காட் சி தொகு ப்பாள ர் ஆவா ர். இ ந்தி ய பி ரபல ங்களி ன் வ ருவாயி ன் அடி ப்படை யில் நடிகர் சூரியா ஃபோர் ப்ஸ் இ ந்தி யா செலி பிரி ட்டி 100 பட்டி யலி ல் ஆறு மு றை சேர் க்கப்ப ட்டு ள்ளது. மே லும், ந டிகர் சூர்யா த ற்போது த மிழ் சி னிமாவி ன் உ ச்ச ந ட்சத்தி ரமாக விள ங்குபவ ர்.

அது ம ட்டும் அல்ல த மிழ்த் திரையு லகில் எந்த ச ர்ச்சை யிலு ம் சிக் காத ந டிகர் என பெயர் எடு த்தவ ர் ந டிகர் சூர்யா. இவர் சி னிமா உ லகின் நடி ப்பைத் தா ண்டி பல உ தவிக ளையும் ச மூக த்திற்கு செ ய்து வ ருகி ன்றார். பல ந ற்ப ணிக ளை ஏ ழை ம க்களுக்கு செய்ய க டந்த, 2006 ஆம் ஆ ண்டு ஆ ரம்பிக்கப் ப ட்ட து தான் அ கரம் அ றக்க ட்ட ளை.

அதில் த ரமா ன க ல்வி யை ச முதாய த்தி ன் அனை த்து தர ப்பி னரு க்கும் கொ ண்டு சே ர்ப்ப து தான் அந்த அற க்க ட்டளை யின் நோ க்கம் ஆகு ம். இத னை தொடர் ந்து ந டிகர் சூ ர்யாவி ற்கு த ம்பி இ ருப்ப து அனைவ ருக்கு ம் தெரி ந்த ஒ ன்றுதா ன். ஆ னால், த ங்கை இரு ப்பது ப லருக் கும் தெரி ந்திரு க்க வாய் ப்புக ள் கிடை யா து.

ஒரு சி லர் மட் டுமே தெரி ந்திரு க்கும். அந்த வ கையில் 1980 இல் இவர் பி றந்தா ர். இவரு டைய பெயர் பிரு ந்தா. இவர் சி று வ யதில் இரு ந்தே தந் தையை போ ல ஓ வியங்க ளை வ ரைவத ற்கு கற் றுக்கொ ண்டார். அதை அக ற்ற பல போ ட்டியி ல் க லந்து கொ ண்டு ப ரிசுக ளை வெ ன்றுள் ளா ர்.

இத னை தொடர் ந்து 2005 ஆம் ஆ ண்டு நடிகர் சி வகுமா ரின் மக ள் பிரு ந்தாவி ற்கும் பிரபல தொ ழில திபருட ன் தி ரும ணம் ஆ னது. இந்த தி ரும ணத்தி ற்கு பல பி ரபல ங்கள் க லந் து கொ ண்டுள் ளார்க ள். இத னைத் தொடர் ந்து நடிகர் சி வகுமா ர் அவ ர்கள் கூ றிய து

ந டிகர் சூ ர்யா மற்றும் கார் த்தி என க்கு இரு க ண்கள் எ ன்றா ல் என் மக ள் எ னக்கு உ யிர் எ ன்று அவர் கூ றியுள் ளா ர். இத னை தொடர் ந்து த ற்போது ந டிகர் சூ ர்யாவி ன் த ங்கையி ன் புகை ப்பட ம் இணைய த்தில் வைர லாகி வ ருகி றது. இதோ அந்த புகை ப்பட ம்…