நடிகர் விஷால் படத்தில் நடித்த இந்த நடிகையை ஞாபகம் இருக்கா.? தற்போது எப்படி இருக்கின்றார் என்று தெரியுமா.? இதோ வை ர லாகும் புகைப்படம் உள்ளே ..!!!

சினிமா

ந டிக ர் வி ஷாலு டன் 15 ஆ ண்டுகளு க்கு மு ன் நடி த் த ந டி கை ஒரு வர் த ற்போ து மீ ண்டு ம் அ வர் ந டிக் கு ம் அ டு த்த ப டத்தி ல் ந டிக்க விருப் பதா க த கவ ல்க ள் வெ ளிவ ந்து ள் ளது. ந டிகர் விஷா ல் ந டிப் பி ல் கட ந் த 2006 ஆம் ஆண் டு வெ ளிவ ந்த தி ரை ப் படம் ‘சி வப்ப திகாரம்’ க ரு ப ழனி யப்ப ன் இ யக் கிய இ ந்தப் ப டத் தில் விஷா ல் ஜோ டியா க நடிகை ம ம்தா மோக ன் தா ஸ் நடி த்திரு ந்தா ர்.இந்த ப டத்திற் கு பின் ன ர் ர ஜினி யின் ’கு சேலன்’ அரு ண்விஜ ய்யின் ‘த டையறத் தாக்க’ உள்ளி ட் ட ப ல ப டங்களி ல் ந டித்து ள்ளா ர் என் பது ம் கு றிப்பி டதக் கது.

நடிகர் த ளபதி விஜ ய் நடி த்த ’வி ல்லு’ படத் தில் இட ம்பெற்ற ‘டா டி ம ம்மி வீட் டில் இல் லை உ ள்பட ப ல பா டல்க ளைப் பா டியுள் ளார் என் பது ம் குறி ப்பி ட த்தக் க து.இந் த நி லையில் தற் போ து விஷா ல் ம ற்று ம் ஆ ர்யா இணை ந்து ந டிக் கும் ’எ னிமி’ எ ன்ற தி ரைப்பட த்தி ல் ஒ ரு முக் கிய கேர க்ட ரில் நடி கை மம்தா மோக ன் தா ஸ் நடி க்க உள் ளா ர்.

இ வர் அ னேகமா க ஆ ர்யாவுக் கு ஜோ டியா க ந டிக்கலா ம் என் று கூற ப்ப டுகி றது.ஏ ற்க னவே வி ஷாலுக் கு ஜோ டியா க ந டிகை மிரு ணாளி னி ர வி ந டிக் கி றார் என் று செ ய்தி கள் வெளியா னதை பா ர்த்தோ ம். பி ர காஷ்ரா ஜ் உள் பட ப லர் ந டிக் கும் இந் த இப்ப டத் தின் ப டப்பிடி ப்பு விரை வில் தொட ங்க உ ள்ளது என் பது குறி ப்பிட த் தக்க து.