நம் உடலில் இருக்கும் மருவை நீ க்க இதை ஒரு தடவை செய்தால் போதும்… மரு நி ரந் தர மாக போய் விடும்…!!

health Videos

நம் உடலில் பரு மாதிரியே மரு இருக்கும். ஆனால் இந்த பருக்கள் கூட ம றைந் து விடும். இந்த மரு அவ்வளவு எளிதாக போ காது. அதாவது மரு நம் சதையில் மாதிரி உருவாகும். மேலும் வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும். இது நம் உடலில் பல பி ரச் சனை களை ஏற்படுத்தும்.

இதை எப்படி சரிசெய்வதென்று இந்த வீடியோவை பாருங்க…