நல்ல நடிகை, தயாரிப்பாளர் போ தையா ல் வா ழ்க்கையை இ ழந்த சில்க் ஸ்மிதா.. என்ன நடந்தது சோ கமா அவருக்கு?

Tamil News

தமிழ் உட்பட தென்னிந்திய சினிமாவின் கி ளாம ராக 80களில் இருந்து கொடிகட்டிப் பறந்தவர் நடிகை சில்க் ஸ்மிதா. குடும்ப காரணங்களுக்கா க வர் ச்சி ஆ ட்டம் போ ட வந்த சில்க் ஸ்மிதாவுக்கு பிரபல இயக்குனர் ஒருவர் மூலம் அறிமுகமானார்.

இதனால், அவர் தென்னிந்திய திரைப்படங்களில் க வர் ச்சி யான ந டனக் க லைஞராக முன்னணி பா த்திரத்தில் நடித்தார். 450 படங்களுக்கு மேல் நடித்துள்ள சில்க் ஸ்மிதா த யாரிப்பிலும்  ஆ ர்வம் கா ட்டி மூன்று ப டங்களைத் த யாரித்தார்.

ஆனால், படம் தோ ல்வியடைந்து ந ஷ்டம் அ டைந் ததால் ம னமு டைந் தார். இதனால், சாராயத்திற்கு அ டி.மை யா கி உள்ளார். மேலும் அதிகமாக பயன் படுத் தியதற் காக  ஊ.சி போட் டுள் ளார். அதி கமாக  தொ டர்ந்து போ ட்டு வந் துள்ளா ர் சில்க் ஸ்மிதா.சில்க் ஸ்மிதா செய்து கொண்டதற்கும் இதுவே காரணம். சில்க் ஸ்மிதா மருந்து ஊ சி போட டாக்டரை அழைத்து தொடர்ந்து செலுத்தி வருகிறார்.

இது போகபோக இருவருக்கும் இடையில் கணவர் மனைவிப்போல் வாழ ஆரம்பித்தது. மருத்துவருக்கு வயதுக்கு வந்த ஆண் மகன் இருந்ததாகவும் சினிமாவில் ஆர்வம் கொண்டதால் சில்க் ஸ்மிதா ஷூட்டிங்கிற்கு கூட்டிச்செல்வதுமாக இருந்துள்ளார்.

இருவருக்கும் நெ ருக்கம் இருப்பதை த வறாக நி னைத்து மருத்துவர் சந்தேகப்பட்டு சண்டையிட்டுள்ளார். இதனால் மனதளவில் பாதிக்கப்பட்டு ம துவுக்கு அடிமையாகி முடிவையும் சில்க் ஸ்மிதாவை எடுக்க வைத்திருக்கிறார் அந்த மருத்துவர். இப்போது இந்த சம்பவத்தை பிரபல சினிமா பிரபலங்கள் கூறி வருகிறார்கள்.