நாம் இரவு தூ ங்கு வத ற்கு முன் வெங்காயத்தை கால் பாதத்தில் வைத்து தூங்கினால் உடலில் என்னென்ன மா ற்ற ங்க ள் நிகழும் தெரியுமா??

health

சமையலுக்கு நாம் அன்றாடம் பயன்படுத்தும் வெங்காயத்தில் பல மருத்துவ குணங்கள் உள்ளது. அதில் நாம் இரவு தூங்குவதற்கு முன் வெங்காயத்தை கால் பாதத்தின் கீழ் வைத்து அதன் மேல் சாக்ஸை அணிந்து தூங்குவதால் உடலில் பல உ றுப் புகளு க்கு பா திப் பை கு றைக் கிறது. அதுமட்டுமின்றி இதற்கு முக்கிய காரணம் அதில் இருக்கும் பாஸ்பாரிக் ஆ சிட் தான்.

மேலும் வெங்காயத்தில் இருக்கும் பாஸ்பாரிக் ஆ சிட்  சருமத்தின் வழியே ஊ டுரு வி இ ரத் த நா ளங் களி ல் நு ழைந் து இரத்தத்தை சுத்தப்படுத்தும். இதில் உள்ள ஆன்டி-பா க்டீ ரி யல் மற்றும் ஆன்டி-வை ரஸ் அதிகம் உள்ளது. இவை உடலில் தீ ங்கு ஏற்படுத்தும் பா க் டீரி யாக் களை அ ழி த்து விடும்.

முக்கியமாக இந்த பழக்கத்தை தினமும் செய்து வந்தால் இ தய நோ யில் இருந்து வி டு படலாம். கழுத்து வ லி, காது வ லி ஆகியவை குணமாகும். வயிற்றுப் பி ரச் சனை கள், சி றுநீ ரக பி ரச் சனை கள், குடல் மற்றும் சி றுநீ ர்ப் பை பி ரச் சனை கள் குணமாகும். அதுமட்டுமின்றி பாதத்தில் து ர்நா ற்ற ம் வீ சினா ல் தினமும் பாதங்களில் வெங்காயத்தை வைத்து சாக்ஸ் அணிந்து தூங்கினால்  து ர்நா ற்ற ம் போ ய் விடும்.

மேலும் சளி, கா ய்ச் சல் போன்றவற்றால் அ வதி ப்படு பவ ர்க ள் வெ ங்கா யத்தை இரவில் படுக்கும் போது உள்ளங் கால்களில் வைத்து சாக்ஸ் அணிந்து கொண்டு தூ ங்கினால், சளி, கா ய்ச்ச ல் போன்றவை குணமாகி விடும்..