நாள் முழுவதும் சா க்க டையி ன் மூ டியை பார்த்து கொண்டிருந்த நாய்… அதை திறந்து பார்த்த ம க்க ளுக் கு கா த்தி ருந்த அ திர் ச் சி….!!

Videos

துருக்கி நாட்டில் நடந்த ஒரு உண்மை ச ம்ப வம். நாள் முழுவதுமே சா க்க டை மூ டிய தே ஒரு நாய் பார்த்துக்கெண்டே இருக்கிறது. அங்கிருக்கும் மக்கள் அனைவரும் அதைக் கண்டுக் கொ ள்ளா மல் இருக்கிறார்கள். அந்த நாய் அந்த சா க் கடை குளியவே பார்த்துக்கிட்டே இருக்கு.

அதுக்குள்ளே என்ன இருக்கு தெரியுமா? இதை தெரிந்துக்கொள்ள இந்த வீடியோவை முழுசா பாருங்க தெரியும்.