நீங்கள் உடலுக்கு போதுமான அளவு தண்ணீர் கு டிக்க வில்லை… என்பதை உணர்த்தும் அறிகுறிகள் இதோ….!!

health

மனிதன் உயிர் வா ழ்வ தற்கு தண்ணீர் மிக முக்கியமான ஒன்று. நம் உடல் 60 முதல் 70 % வரை தண்ணீரால் ஆனது. நம் உடலுக்கு போதிய அளவு தண்ணீரைக் குடிக்கா விட்டால் நீர் சத்து கு றையும். போ திய அளவு தண்ணீர் கு டிக் கா விட்டால் ம யக் கம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. நாம் சரியான அளவு நம் உடலுக்கு தண்ணீர் கு டிக் கா விட்டால் உடலில் ரத்தத்தில் இருந்து தண்ணீர் 8 சதவிகிதம் வரை குறையும்.

இப்படி உடலில் கு றைவ தால் ப க்க வா தம், மா ரடை ப் பு, ர த்த ம் உ றைத ல் போன்ற நோய்கள் ஏற்படும்.  கீ ழ்வா தம், சி றுநீர கக் கல் , எ ழும் பு ப லவீ னம், நோய் எ திர் ப்பு க் கு றை ப்பா டு ஆகியவை ஏற்படும். தண்ணீர் உடலில் 60 சதவிகிதத்துக்கும் அதிகமாகக் கு றைந் தால் கொலஸ்ட்ரால் கூடும் அ பாய ம் உண்டாகும்.

நம் உடலில் போதிய தண்ணீர் இல்லை என்பதை நாம் எப்படி தெரிந்துக்கொள்ள முடியும். அதற்கும் சில வழிகள் இருக்கிறது. வாய் அடிக்கடி வறண்டு போகும். ரெகுலராக குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு இடைவெளியில் தண்ணீர் கு டித் தால் நம் வாய், தொ  ண்டை யில் உள்ள மஸ்கஸ் மமரை எனப்படும் சளிச்சவ்வில் உராய்வு ஏற்படும் அந்த உ ராய் வே உ மிழ் நீரை த் தக்க வைக்கும்.

மேலும் இதே போல் போதிய அளவு நாம் தண்ணீர் குடிக்கா விட்டால் தோல் உலர்ந்து  வ றட் சியா ன தோலாக இருக்கும்.  அதிக தாகம், முகப்பரு போன்றவை நாம் போதிய அளவு தண்ணீர் குடிக்காததன் அறிகுறி. மது பா னம் உடலில் இருக்கும் நீரின் அளவைக் கு றைத்து விடும். மதுப்பிரியர்கள் அடிக்கடி தண்ணீர் குடிப்பதன் மூலம் உடலில் டி கைட்ராஜன் என்னும் நீர் போக்கை சரி செய்யலாம்.

நம் கண்கள் உ லர்ந் து இருப்பதும் போதிய அளவு நீர் பருகாததன் அறிகுறி இதையெல்லாம் உணர்ந்து அதிகமாக தண்ணீர் குடிப்போம். ஆ பத் தில் இருந்து நம்மை காத்துக்கொள்வோம்..