நீங்க சி றுநீ ர் க ழிக் கும் போது நு ரை வருகிறதா?? அப்போ ம றக் கமா ல் இந்த வீடியோவை பாருங்க…!!

Videos

ஒரு சிலருக்கு சி றுநீ ரில் இந்த மாதிரியான நுரை வருகிறதா இதை த டுக் க என்ன செய்யலாம் உடலில் சி றுநீரி ல் இந்த மாதிரியான அதிக நுரை ஏற்பட்டால் உடலுக்கு கே டு வி ளைவிக் கும். இதனால் தான் மருத்துவரகள் யூரின் டெ ஸ்ட் எடுக்க வேண்டும் என்று கூறுகிறார்கள்.

இதை எப்படி தடுக்க வேண்டும் என்று இந்த வீடியோவை பார்த்து தெரிந்துக்கொள்ளுங்க…