பல மணி நேரமாக வீட்டு வாசலில் காத்திருந்த பிரபல முன்னணி நடிகர் .. கால்கடுக்க நின்றவரை ஆவமான படுத்திய இளையராஜா!! வெளியான தகவலை கேட்டு ஷா க்கான ரசிகர்கள் ..!!

சினிமா

தமிழ் சினி மாவில் தனக்கென ஒரு தனி ப்பாணி யில் படங் களை இயக் கும் அவ ர்தா ன் நடிகர் பாக்கியராஜ். திரை க்கதை வசன ம் இயக்க ம் நடிப் பு என 80 ம ற்றும் 90களில் சி னிமா உலகில் கொடி கட் டிப் பறந்தவ ர் ஆ வார். முத ன்முத லாக இயக் குனர் பாரதி ராஜா விடம் 16 வயதி னிலே படத்தி ன் துணை இயக் குன ராக ப ணியாற் றினார்.

அத ன்பி ன்னர் கிழக் கே போகு ம் ர யில் பட த்தில் உத வி இ யக்கு னராக மட் டும் இல்லாமல் நடிக ர் கவு ண்டமணியு டன் ஒரே ஒரு கா ட்சி யில் இவ ர் நடித்தி ரு ப்பார். அத ன்பின் னர் 1979இல் த னது முதல் பட மான சுவ ரி ல்லாத சித் திரங்க ள் என்ற படத் தின் மூ லம் இயக்கு னராக தமிழ் சினி மாவி ற்கு அறிமு கமானா ர்.

முத ல் பட த்திலேயே வெற்றி க ண்ட இ வர் பின் வரி சையா க மௌ னகீ தங்கள்.இன் று போய் நாளை வா. விடியும் வரை காத்திரு. தூறல் நின்னு போச்சு. முந்தானை முடிச்சு. சின்ன வீடு. எங்க சின்ன ராசா. இது நம்ம ஆளு. போ ன்ற பல பட ங்க ளில் இய க்கியும் நடித் தும் சினி மாவி ல் வசூல் சக்க ரவ ர்த் தியா க வலம் வந்திருக் கி றார்.

மேலு ம் இவர் இயக் கிய படங் கள் பல விரு துக ளை பெற் றது அப்படி அந் த காலத் தில் இசை யமைப்பாளர் கள் எ ன்றால் அது இளை யராஜா வே .அப்படி நடி கர் பா க்கியராஜ் அந் தகால த்தில் பட்ட கஷ் டங் களை பி ரபல பத் திரிகை யா ளரு ம் நடிக ருமா ன மணி வண் ண ன் ரங்க நா தன் தற்போ து ஒரு பே ட்டியில் கூறி யுள் ளார்.

அப்ப டி இயக் குனர் பாக் யராஜ் அவர்க ள் ஒரு படத் திற் காக இ சைய மைக்க இளை யரா ஜாவை பார்க் கச் செ ன்றிரு க்கிறார். அப் பொழு து இளை யரா ஜா அவர் கள் மூன் றா வது படத் திலே யே இவரு க்கு எல்லா ம் வாய்ப் பு தந் து விட முடி யா து அது மட்டு மின் றி இவரை ப் போன் றவர் களுக் கு நான் என் னால் இசை யமை க்க மாட் டேன் என் று கூறி னா ராம்.

இளை யரா ஜா இயக்கு னர் பாக்ய ராஜ் அவர் கள் இ த ற்கா க இ ளையரா ஜாவை சமா தானப் படு த்தூ வ ரு வதற்கு பல மணி நே ர மாக அவரி ன் வீ ட்டு வாச லில் காத் திருந்தி ருக்கிறார். ஆனா ல் கடை சிவ ரை இளை யரா ஜா அவரை சந் திக் கவே இல் லையா ம் .பின் ஒரு சில பட ங்க ளை பா க்கி யராஜ் அவ ர்கள் வெ ற்றி பெற வைத் த பின் பு தான்.

இளை ய ராஜா அ வர்கள் அவ ருக்கு வா ய்ப்பு கொ டுத்தா ராம் .இந்த ச ம்பவம் த ற்போது சினி மா வட்டா ரங் களில் பெ ரும் அதி ர்ச்சி யை ஏ ற்படு த் தி உ ள்ள து. இளை யராஜாவா ல் மிகவு ம் மனம் நொந் து போ ன பாக் கியரா ஜ் அ வர்கள் இன் றுவ ரை அந் த கோப த் தை இளை யரா ஜாவிட ம் கா ட்ட வில் லையா ம்..