பாகுபலி படத்தில் நடித்த அனுஷ்காவ்க்கு அம்மாவாக நடித்த நடிகையா இது? வெளியான புகைப்படத்தில் ஆளே அடையாளம் தெரியாத அளவுக்கு மாறிவிட்டாரே?

சினிமா

பாகுபலி என்ற திரைப் படம் சூலை 2015ல் வெளியா ன தெலுங் குத் திரைப்பட ம் ஆகு ம். இது தமிழி லும் மூ லப் ப திப்பா கவே வெளி யானது. இந் தியிலு ம், மலை யாள த்திலு ம் ட ப்பிங் முறையில் மொழி மா ற்றம் செ ய்யப் பட்டு ஒரே நேர த்தில் திரை யிட ப்ப ட்ட து. இதனை இரா ஜமௌலி என்ற இயக் குனர் இய க்கியுள் ளார். இந்த படம் 3-டி தொழில் நுட்ப த்தி ல் 250 கோடி மதிப் பீட்டி ல் உருவான து என்பது குறி ப்பிடத க்கது.

அந்த வகையில் தற்போது சமூ க வலை தள ங்களில் ந டிகை களை பின் தொ டர்வோ ர் மிக அ திகம். அவர்களின் பு கைப் ப டங்களு ம் ரசிக ர்களால் அ தி கம் ப கிர ப்படும் என்பது அ னைவ ரும் அறி ந்ததே. இ ரு ப்பினும் அவர் களின் புகை ப் பட ங்களை சில ர் த வ றா க பயன் படுத்தி வருவதை செய்திக ள் வா யிலா க நா ம் அ வ்வ ப்போது பார் க்கிறோ ம். தற்போது இது போன்ற சி க் கலுக் கு ஆளா கி யுள் ளார்.

பல மொழிக ளில் ராஜ மா ளி இ யக்கத் தி ல் வெளிவந்து சக்கை போடு போட் டு மாபெரும் வெ ற் றி பெ ற் ற இன்று வரை ம க் கள் மனதில் நீ ங் காத இடம் பிடி த்திரு க்கும் பாகுபலி ப டத்தி ன் நடிகை அஸ்ரிதா வெ முகாந்தி. இவர் பாகு பலி 2ம் ப ட த்தில் அனுஷ்கா வுக்கு அ ண்ணியா க நடி த்திருப்பார்.

இந்நிலையில் சமீப த்தி ல் ஃபேஸ் புக்கில் அவ ரின் புகை ப்பட த்தை டேட்டிங் தள த்தில் வி ள ம்ப ர புகைப்ப ட மாக தன்னுடைய பு கைப்ப டத் தை ப யன் படுத் தியி ருப் ப து கண் டு அ திர் ச்சி ய டை ந்துள் ளார். இ ந்நிலையில் அவர் தான் அப்படி ஒரு விள ம்ப ரத் தில்

நடிக் கவே இல்லை என்றும் தன்னுடை புகை ப்பட ங்க ளை பய ன்படு த்தி பெய ருக்கு கள ங்க ம் வி ளைவி க்க பார்க்கி றார் கள் சை பர் கி ரைம் போ லி சி டம் பு கா ர் அ ளிக்கவு ள்ளேன் என அவ ர் கூறியுள்ளா ர். த ற்போது அவரது புகை ப் படம் வெ ளியா னது இதோ…