பாகுபலி பட வி ல்லன் ராணாவின் மனைவி யார் என்று தெரியுமா.? பிரபல முன்னணி நடிகைகளை மிஞ்சும் பேரழகு..!! அழகிய திருமண ஜோடியின் புகைப்படம் இதோ..!!

சினிமா

பாகுபலி என்ற திரைப் படம் சூலை 2015ல் வெளியா ன தெலுங் குத் திரைப்பட ம் ஆகு ம். இ து தமிழி லும் மூ லப் ப திப்பாகவே வெளி யானது. இந்தியிலு ம், மலையாளத்திலு ம் ட ப்பிங் முறையில் மொழி மாற்றம் செ ய்யப் பட்டு ஒரே நேரத்தில் திரை யிட ப்ப ட்ட து. இதனை இரா ஜமௌலி என்ற இயக்குனர் இய க்கியுள் ளார். இந்த படம் 3-டி தொழில் நுட்ப த்தி ல் 250 கோடி மதிப் பீட்டி ல் உருவான து என்பது குறிப்பிடதக்க து.

இந்த நிலையில் தான் பாகுபலி மற்றும் பாகுபலி 2 ஆகிய படங்களில் வி ல் லனா நடித்த நடிகர் ராணா டகுபதி உடன் நடிகை அ னுஷ்கா மற்றும் த்ரிஷா உள்பட பல நடிகைகள் கி சு கி சுக்கப் பட் டார்க ள் என் பது ம்.

அதன் பின்னர் அ து வெ றும் வ த ந் தி எ ன்ப தும் தெ ரிய வ ந்த து எ ன்பது ம் கோ லிவு ட் தி ரையு லக ம் அ றிந் ததே.இ ந்த நி லை யில் த ற்போ து ரா ணா டகு பதி தன து கா த லி யை தன து ட்வி ட்ட ர் ப க்கத் தில் அறி முகம் செய் துள்ளார் .

பி ரப ல பெ ண் தொழிலதிப ர் மிஹேகா பஜாஜ் என்பவர்தான் தனது கா த லி என் றும் அவர் தனது காத லுக் கு ஓகே சொல் லிவி ட் டார் என் றும் அவ ர் குறி ப்பிட் டு இருவரும் இணை ந்து எடு த்த புகைப்பட த்தையு ம் பதிவு செய்து ள்ளார்.

இத னை அடுத்து ராணா டகு பதியின் கா த லி இந் த பெண் தொழி லதிபர் தான் என் பது உறுதி செய்யப் பட் டுள் ளது. தற்போது இது கொரோன கா ல ம் எ ன்ப தனால் திரு மண த் தை மிக எளி மையா க நட த்தி உள் ளார் கள். தற்போது அவர்களின் தி ரு ம ண புகை ப்பட ம் சமுக வ லைத் தள ம் மூ ல ம் வெ ளி யான து…