பிரபல சீரியல் நடிகை ரிந்தியாவா இது.? அடேங்கப்பா, ஆளே அடையாளம் தெரியாத அளவுக்கு மாறீட்டாரே .. புகைப்படத்தை பார்த்து வாயைப்பிளந்த ரசிகர்கள் ..!!

சினிமா

பிரபல சீரியல் நடிகை ரிந்தியாவா இது.? அடேங்கப்பா, ஆளே அடையாளம் தெரியாத அளவுக்கு மாறீட்டாரே .. புகைப்படத்தை பார்த்து வாயைப்பிளந்த ரசிகர்கள் ..!!

சி னிமாவை போ ன்றே தற்போது ப லரும் சீ ரியலை பார் த்து வருகி றார்கள். அந்த வகையில் ஏரா ளமான புது முக ங்கள் வருகி றார்கள். த மிழ் சீ ரியல்க ளைப் போல மலை யாள சீ ரிய ல்களி லும் பி ஸியாக நடித்து வ ருகி றார் நடிகை ரிந்தியா. இவர் தி ரும தி செ ல்வம் தொட ரில் வி ல்லி யா க நடி த்த நடிகை ரிந்தியா தற்போது குறி ஞ்சிம லர் என்ற ஒரு தொ டரில் ஹீ ரோயி னாக நடித்து வருகி றார் என்பது குறி ப்பிட த்தக்கது.

மேலும், இவர் சென் னையில் ம ட்டும ல்லா மல் கே ரளாவி ற்கும் சீரி யல்க ளில் நடிக்க அடி க்கடி சென்று வருகி ன்றார் என்பது கு றிப்பிட த்தக்கது. மேலும், நடிகை ரி ந்தியா கு ங்கும ப்பூ தொடரில் மூ லம் அ றிமுக மான நடிகை ரி ந்தியா. இப்போது பி சியா ன சி ன்ன த்திரை நடிகை யாக உள் ளார் என்பது குறிப்பி டத்தக்கது.

இவர் தி ருமதி செல்வம் மூ லம் இ ல்ல த்தரசிக ளிடம் அதி கமான பாரா ட்டுக ளைப் பெற்றார். த மிழில் ஒ ளிபர ப்பாகி முடிந்த தெ ய்வம கள் தொடர் மலையா ளத்தி ல் பா க்யல ட்சுமி என்ற பெ யரில் ஒளிபர ப்பாகி ன்றது. இதில் ரி ந்தியா தான் ஹீ ரோயி னாக நடித்து வருகி றார்.

த மிழ்நா ட்டைப் போ லவே கேர ளாவி லும் பலரும் சீ ரிய ல்களை விரு ம்பி பார் க்கி ன்றா ர்கள். அங்கு ஒரே நா ளில் இரண்டு மூ ன்று எ ப்சொ யடே எடு த்து வருகி ன்றா ர்கள். அதனால், மலை யாள சீ ரிய ல்களி ல் நடி ப்பது எ ளிதா க இரு க்கி ன்றது என்கி ன்றார் நடிகை ரிந்தியா.

இவர் த மிழ் மலை யாளம் என இரண்டு மொ ழிகளி லும் படி ப்பத னால் மா தத்தி ற்கு 15 நாட்கள் சென் னையிலும் மீதி 15 நாட்கள் கே ரளாவி லும் பிரி த்து கால் சீ ன்க ளை கொடு த்து வருகி ன்றா ராம்.

நான் சீ ரிய லில் நடி ப்பது சந் தேக ம் என்று கூ றும் ரி ந்தியாவி ற்கு நிறைய சி னி மா வா ய்ப்பு களு ம் வருகி ன்றதா ம். அதனால், இவர் அந்த வா ய்ப் புக ளை தவி ர்த் து வி ட்டதா க கூற ப்படுகி ன்றது. அந்த வகையில் தற்போது உ ள்ள புகை ப்பட த்தை ச மூக பக்க த்தில் வெளி யிட்டு உள் ளார். இதோ…