பிரபல நடிகர் ஜெய்சங்கர் ம கன் யாரெ ன்று தெரி யுமா.? என்ன வேலை செய் கிறார் பாரு ங்கன் நீங்களே ஷா க் ஆ கிடு விங்க..!!

Tamil News

நடிகர் ஜெய்சங்கர் ஒரு   த மிழ்  சினி மாவில்   பணி யாற்றியத ற்காக  அறியப்பட்ட ஒரு   இந் திய நடிகர். அவர் நடித்த   பெ ரும்பா லான   படங்களில்   ம க்க ல்   கலிங்கர் ஜெய் சங்கர் அல்லது மக்கல்   த மிலன்  என்ற பட்டத்துடன்   தி ரைக்கு   வரவு  வை க்கப்ப ட்டார். மேலும்   வ  ல் ல வ ன் போ ன்ற   படங்களில் நடித்ததால் சில சமயங்களில் அவர் தென்னகத்து என்ற படம்   மு லம் மிக பிர பலமா னார்.

தற்போது   த மிழ் சினிமாவின் உச்ச   ந ட்சத் திரங்க ளாக  இருக்கும் பலரும் வாரிசு நடிகர்கள் தான். இப்படி வாரிசு நடிகர்களாக இருந்தாலும்   த மிழ்   ரசிகர்களின் மனதில் எளிதில் இடம் பி டித்து விடவில் லை.  இப்படி பல உச்ச நட்சத்திரங்களும் தயாரிப்பளர்களும் யதனது வாரிசுகளை

எப்படியாவது சினிமாவில் நடிக்கவைத்து பெரிய இட த்திற்கு கொண்டு சென்று விட வேண்டும் என முயற்சி செய்தாலும் அவர்கள் நடித்த திரைப்படங்கள்   ம க்களு க்கு   பிடித்திருந்தால் அடு த்தடு த்த படங்களில் வாய்ப்பு கிடைத்து தன்னை நிலை நிறுத்திக்கொள்கின்றனர். இப்படி ஆரம்ப   கால ங்களி ல்   பல முன்னணி ஹீரோக்கள்   க லக்கி க்கொண்டு   இருக்கும்பொது போட்டியாய   அ ழகான   தோற் றத்துட ன்   பல அந்த கால   இள சுக ளின் கனவு க்கன்ன னாக   அறி முகமா னவர் நடிகர் ஜெய் ஷங்கர். கிட்டத்தட்ட அந்த   கால த்தில் இவர் நடித்த அனைத்து   படங்க ளுமே  மிகப்பெரிய   வெற்றியடைந்த   தி ரைபபடங்கள். அந்த கால    பெ ண் க ள்  நான் கட்டினால் ஜெய் சங்கரு தான் கட்டுவேன் என சொல்லும் அளவுக்கு

இ ளம்   பெ ண்க ள்   மத் தியில்   அப்படி   பி ரபல மாக   இருந்தார் நடிகர் ஜெய் ஷங்கர். இப்படி நடிகர் ஜெய் ஷங்கரை தெரிந்த   ப லருக் கும்   அவரின்   கு டும் ப த்தாரை   பற்றி தெரிந்திருக்க வாய்ப்பில்லை. இப்படி நடிகர் ஜெய் ஷங்கரின்   ம கன் விஜய் ஷங்கர். இவரும் தந்தை போல அ ழகான   தோ ற்றத் தில்   இருந்தாலும் நடிக்க வி ரும்பி னாலும்

அவரது தந்தை அவரை சினிமா   து றைக்கு  அனு ப்பா மல் நான்   இந் தத்து றையில்   இருந்தது போதும் என அவருக்கு சினிமாவில் நடிக்க   வா ய்ப் பு   கொடுக்க வில்லை.ஜெய் ஷங்கர் நடிகராக இருக்கும்போதே பல   கண் மு காம் களை   நடத்தி வந்தவர். அதே போல தன்   ம கனை யும்   பிறகுக்கு வெளிச்சம் கொடுக்கும்

கண் ம ருத்து வராக மாற வேண்டும் என்று நினைத்தது போல கண் ம ருத்துவ ராக்கினா ர் நடிகர் ஜெய் சங்கர் அவர்கள். இப்படி தல அஜித்துடன்   நெ ருக் கமாக   இருக்கும் விஜய் ஷங்கர் அடிக்கடி   ஒ ன்றா க   வெளியில்   செல் வதை   வழ க்க மாக   கொண் டவர் கள். இபப்டி ஒரு முறை அஜித் விஜய் ஷங்கரிடம், கண்   சிகி ச்சைக் காக   பல நோயாளிகள் வருவார்கள்.

அதில் யாரவது   ஒரு சிலரிடம் பண   வசதிகள் இல்லாமல் இருக்கும் அதனால் நீ திரும்பி அனு ப்பிவி டாதே   நான் அவர்களுக்கு   உ தவி   செய்கிறேன் என கூறி இருந்து இருக்கிறார்.அதபோல் அஜித்தும் பாலருக்கு உதவி   செய் துள்ளா ர்கள்   என்பது பலருக்கும் தெரியாத ஒரு   வி சி யம் ஆகும். இதோ விஜய் சங்கர் புகைப்படங்கள் நீங்களும் பாருங்கள்..