பிரபல முன்னணி நடிகையான லட்சுமி தற்போது என்னவானார் என்று தெரியுமா.? அட, 68 வயதில் முடி நரைத்து எப்படி இருக்கிறார்.? இதோ வைரலாகும் புகைப்படம் உள்ளே..!!

சினிமா

ஒரு கால த்தி ல் த மிழ் சி னி மா வில் மு ன்ன ணி நடி கை களில். ஒரு வராக இரு ந்த வர் நடிகை ல ட்சு மி. இது வரை பல நூ று ப டங் கள் நடி த்து ள்ளா ர். நடி கை ல ட் சுமி. இவர். நடி ப்பி ல் வெ ளியா ன ‘சம் சா ரம் அ து மி ன்சா ரம்’ தி ரைப் படம் இவ ருக்கு மே லும் பு கழ் சேர் த்தது. நடிகை லட்சுமி. த மிழ் தி ரை ப்பட. நடிகையும் தொ லை க் காட் சித் தொகு ப்பா ளரும் ஆ வார். இய க்கு நர். ம ல்லி யம் ராஜ கோபா லால் த மி ழ் தி ரை யு லகிற்கு அறி மு கம் செ ய்யப்ப ட்டவர். அவரது முத ல் ப டம் ஜீவ னா ம் சம் 1968ஆம் ஆ ண் டு வெளி வ ந்த து. நடிகை லட்சுமியின் தந்தை ய ரகுடி பாடி வ ரத ரா வ் மற்றும் தா ய் குமாரி ருக் மணி இரு வரு மே தி ரைத் துறை யில் பணியாற் றிய வர்கள்.

தந்தை வரத ரா வ் ஆ ந்தி ர மா நில த்தைச் சேர் ந்த நெ ல் லூர் நக ரை ச் சே ர்ந்த வர். நடி ப்ப தோடு ச மூ க. பி ரச் சி னைக ளை அ லசும் தி ரைப் பட ங்க ளை த யாரி க் வும் செய் தார். நடிகை ல ட்சுமியின் தா ய் ரு க்ம ணி யும் சி ற ந்த த மி ழ் நடி கை யாக விள ங் கினா ர். எனவே தி ரைப் படங் க ளில் நடி ப் பது அ வரு க்கு இ யல் பாகவே அ மைந் தது.

மேலும் 1977-ம் ஆண்டில் வெ ளிவ ந்த சில நேர ங்க ளில் சில ம னி தர்கள் எ ன்ற எழு த்தா ளர் செ யகா ந்தனி ன் பு தின த்தை ஒட் டி எ டுக் கப் பட்ட த மி ழ் தி ரை ப்ப ட த்திற் காக சிறந்த நடிகைக்கான தே சிய வி ரு து வா ங்கி னார். பிறகு1980-களில் மு தன் மை பா த்தி ரங் களில் ந டிப் பது கு றை ந்த போ து து ணை நடி கை யாக பல ப டங்க ளில் நடி த் துள் ளா ர். ஜீன்ஸ் பட த் தில் பா ட்டி யாக நடித்து கவ னத் தை க் இற்தார்.

நடிகை லட்சுமி அவ ர்கள் 400 ப டங் களு க்கு ம் மேலாக நடித்துள்ளார். த ந் தை வரத ராவ் ஆந் திர மா நில த் தைச் சேர் ந் த நெ ல் லூர் நக ரைச் சே ர்ந்தவர். நடிப்பதோடு ச மூ க பி ர ச்சி னைக ளை அ லசு ம் தி ரை ப்பட ங்க ளை தயா ரி க்க வும் செ ய் தார். நடிகை லட் சுமியின் தா ய் ரு க்ம ணியு ம் சி றந் த த மிழ் ந டி கை யாக வி ளங்கி னார். என வே தி ரை ப்பட ங் களில் நடி ப்ப து அ வரு க்கு இ யல் பாக வே அ மைந் தது.

சின்னத்தி ரையிலும் அ ச்சமில் லை அ ச் சமி ல்லை எ ன்ற இ ரட் டைக் கா ட்சி யில் த மது முத்தி ரை யை ப் ப தி த் தார். ச மூ க பிர ச்சினை க ளை யும் தனி ம னி த அ வல ங் களை யும் இ த்தொ டர் வெ ளிக் கொ ணர்ந் தது. தற் போது க ன் னட சு வர் ணா தொ லை க் காட்சி யில் எது க தே அ ல ஜீ வ னா எனு ம் இ ரட் டைக்காட் சி யை நட த் தி வ ருகி றார் எ ன்று த கவ ல் வ ந்த னர்.

நடிகை லட் சுமி க்கு இப் பொ ழுது 67 வய திலும் முடி தான் ந ரைத் திரு ந்தா லும் இ ன்னும் க ம் பீர மு டன் இ ருக் கிறா ர். நீ ண் ட நா ள் கழி த்து நடிகை ல ட்சுமி யை பார் த் த ரசி கர்கள் மி குந் த அதி ர்ச் சி க ல ந்த ம கிழ் ச்சி யில் உள்ள னர். இதோ நடிகை லட் சுமின் புகை ப்ப டம் நீங் களு ம் பா ருங் கள்…