பிரபல வி ல் லன் செந்தாமரையின் மனைவியை யாரும் இதுவரை பார்த்ததுண்டா.? அட அவரும் ஒரு மிகப் பெரிய பிரபல நடிகை தான என்று வாயைப்பி ளந்த ரசிகர்கள் ..!!

சினிமா

த மிழ் திரையுலகில் சி ற ந்த வி ல்ல ன் க ளை வரி சைப்ப டுத்தி னா ல் ந ம்பிகார் தொ டங் கி அதன் பிறகு நா சர், ரா தாரவி வ ரை பெரி ய பட்டி ய லே போட லா ம். அ ந்த வ கையி ல் ந டிகர் செ ந்தாமரை யும் முக் கிய மா ன ஒ ரு இ டத் தில் வரு வா ர்.

ந டிகர் செந் தாம ரை நே ர டி யாக சி னிமாவு க்கு வந் த வர் இ ல்லை. எம்.ஜி.ஆர், சிவாஜி யோடு மே டை நாட கங்களி ல் ந டி த்து அ வர்களி ன் கை பிடித் தே தி ரையுல குக் கு வ ந்த வர் ர ஜினி, க மல் எ ன முன் னணி ந டிகர்க ளுக் கு வி ல் ல னாக ந டித்தவ ர் எ ன் ப து கு றிப்பி டதக் கது. இவர் மூ ன் று மு க ம் பட த்தி ல் ரஜி னிக் கு வி ல் ல னா க அச த்தி இரு ப்பா ர் நடிக ர் செ ந்தாம ரை.

அ த னை தொ டர்ந் து தம்பி க் கு எ ந்த ஊ ரு தொ டங் கி இ வர் வி ல் லனா க ஜொலித் த ப டங் க ள் ஏரா ள ம். நடிகர் செந் தாம ரை பீ க்கி ல் இ ருந் தபோதே உ டல் நலமி ன் றி கால மா னா ர். இவ ர து மனை வி யின் பெ யர் கெளசல்யா. இவ ர் இ ப் போது பி ஸியா க சீரி ய லில் ந டித் து வரு கிறா ர்.

அந்த சீரியல் பூவே பூச் சூட வா சீரி யலி ல் யு வராணி க் கு தூ ப ம் போட் டு கொ ழுத் தி ப் போடு ம் பா த்தி ரத் தில் வரு ம் கெள சல்யாவு க்கு இப் போது 72 வ யது.

இவர் சீரி யலி ல் அம் மா ரோலி ல் வில் லத் த னத்தி லு ம், கு ணச்சி த் திரத்தி லு ம் க லக்கிவ ரு ம் கெள சல் யா செந் தாமரை யின் ம னை வி எ ன் பது ப லருக் கும் தெரி யா து.